Antall spinnmidd per blad var ti ganger høyere på de konvensjonelle arealene, sammenlignet med de økologiske arealene. Foto: Stine Kramer JacobsenAntall spinnmidd per blad var ti ganger høyere på de konvensjonelle arealene, sammenlignet med de økologiske arealene. Foto: Stine Kramer Jacobsen

Dyrkingsmåten viktig for forekomsten av spinnmidd i jordbær

Dyrkingspraksis og vegetasjon i kantsonen har betydning for forekomsten av skadedyr og nyttedyr i og omkring jordbæråkeren. Økologisk jordbærdyrking gir færre spinnmidd og en bedre fordeling mellom skadedyr og nyttedyr, sammenlignet med konvensjonell dyrking. 

En god bestand av nyttedyr tidlig i sesongen er avgjørende for å holde populasjonen av spinnmidd og andre skadedyr nede. Resultatene fra disse registreringene tyder på at den omkringliggende vegetasjonen har en positiv effekt også på bestanden av nyttedyr inne i jordbæråkeren. Foto: Stine Kramer Jacobsen
En god bestand av nyttedyr tidlig i sesongen er avgjørende for å holde populasjonen av spinnmidd og andre skadedyr nede. Resultatene fra disse registreringene tyder på at den omkringliggende vegetasjonen har en positiv effekt også på bestanden av nyttedyr inne i jordbæråkeren. Foto: Stine Kramer Jacobsen

Disse resultatene framkommer i et nytt dansk prosjekt, hvor forekomsten av spinnmidd, rovmidd, edderkopper og nytteinsekter i økologisk og konvensjonell jordbærdyrking ble sammenlignet. 

Spinnmidd (Tetranychus urticae) kan gi skade i en lang rekke kulturer, blant annet jordbær. Mer intensivt landbruk, for eksempel i form av kjemiske sprøytemidler, kan redusere antall nyttedyr og derved ødelegge den naturlige skadedyrreguleringen. Danske forskere har undersøkt betydningen av dyrkingspraksis og omkringliggende vegetasjon for forekomst og artsdiversitet av spinnmidd og nyttedyr i frilandsproduksjon av økologiske og konvensjonelle jordbær. Fem økologiske og fem konvensjonelle jordbærfelt ble undersøkt, sammen med vegetasjonen i arealene rundt. Registreringene ble gjort i løpet av en sesong, fra mai til august. Både midten av og kantene av feltene ble underesøkt. Registreringene omfattet spinnmidd og flere grupper av nyttedyr, blant annet rovmidd, edderkopper, rovteger, marihøner og snylteveps.

Færre spinnmidd på økologiske arealer

Antall spinnmidd per blad var ti ganger høyere på de konvensjonelle arealene, sammenlignet med de økologiske arealene. Høyest tetthet av spinnmidd ble registrert i juli. Spinnmidd ble ikke registrert i vegetasjonen rundt jordbærfeltene.

Rovmidd er en viktig naturlig fiende for spinnmidd. I alt 14 arter av rovmidd ble registrert, hvorav åtte ble funnet i jordbærfeltene, uavhengig av dyrkingspraksis. Det var ikke flere rovmidd på de konvensjonelle arealene, men den lavere tettheten av spinnmidd på de økologiske feltene medførte flere rovmidd per spinnmidd, noe som kan øke skadedyrbekjempelsen. I kanten av de økologiske arealene svarte dette til gjennomsnitlig én rovmidd per 15 spinnmidd. I midten av de økologiske arealene tilsvarte det én rovmidd per 40 spinnmidd. Til sammenligning var dette forholdet én rovmidd per 200 spinnmidd på de konvensjonelle arealene. Allerede i starten av juni nådde antall rovmidd i kanten av de økologiske arealene denne tettheten. En god bestand av nyttedyr tidlig i sesongen er avgjørende for å holde populasjonen av spinnmidd og andre skadedyr nede. Resultatene fra disse registreringene tyder på at den omkringliggende vegetasjonen har en positiv effekt også på bestanden av nyttedyr inne i jordbæråkeren. Det ble imdlertid ikke registrert forskjell mellom økologisk og konvensjonell drift i antall edderkopper og nytteinsekter, sannsynligvis på grunn store variasjoner mellom de ulike arealene.

 

Nyttedyra liker seg i planterike kantsoner. Foto: Stine Kramer Jacobsen
Nyttedyra liker seg i planterike kantsoner. Foto: Stine Kramer Jacobsen

Flere rovmidd i omkringliggende vegetasjon

Samlet sett ble det registrert dobbelt så mange nyttedyr i form av rovmidd, edderkopper og rovinsekter i den omkringliggende vegetasjon, sammenlignet med inne i jordbærfeltene. Rovmidd ble samlet inn fra noen utvalgte, vanlig forekommende plantearter i den omkringliggende vegetasjon. Mer enn 80 % av innsamlede rovmiddindivider ble funnet på brennesle (Urtica dioica) gjennom hele sesongen. Et betydelig antall rovmidd (7-10 % av individene) ble også funnet på hundekjeks (Anthriscus sylvestris) og åkertistel (Cirsium arvense). Det kan dermed fastslås at områder med stort mangfold av planter også har flere nyttige organismer. Dette er en ressurs som kan utnyttes til bedre skadedyrkontroll i jordbærdyrking.

Mindre biologisk mangfold i midten av jordbæråkeren

Artsdiversitet i landbruksproduksjonen er avgjørende for å skape et motstandsdyktig miljø og dermed en tilfredsstillende regulering av skadedyr. På samme måte som med antall individer, ble det i prosjektet funnet en høyere artsdiversitet av edderkopper og rovinsekter i omkringliggende vegetasjon sammenlignet med inne i jordbærfeltene. Minst antall arter av edderkopper og rovinsekter ble registrert i midten av feltene, mens det var flere arter i kanten av økologiske arealer sammenlignet med i kanten av konvensjonelle arealer. Dette understreker på nytt betydningen av en variert vegetasjon og dyrkingspraksis, samt ulempene av det ensidige miljøet som monokulturer som oftest medfører.

En variert vegetasjon i nærheten av jordbærfeltet er dessuten en viktig ressurs da det skaper gode forhold for overvintring og reproduksjon for nyttedyra. Registreringene viste også at omkringliggende vegetasjon hadde det høyeste antallet av planteetende insektarter. Dette er en viktig næringskilde for mange nyttedyr.

Forsøket er en del av prosjektet IMBICONT (Improved Biological Control for IPM in Fruits and Berries). Dette er et dansk-brasiliansk prosjektsamarbeid med støtte fra Innovationsfonden i Danmark

Artikkelen er oversatt til norsk av Grete Lene Serikstad 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no