Foto: Kirsty McKinnonFoto: Kirsty McKinnon

Hvordan er kvaliteten på så- og plantejord?

Den første fasen i en plantes liv er sårbar. Derfor er det viktig at vekstbetingelsene er så gode som mulig. NORSØK har testet ulike jordprodukter av så- og plantejord som kan brukes i økologisk dyrking.

Test Av Oppalsjord

Mange grønnsaker og urter som dyrkes på friland kan med fordel forkultiveres. Da er jordprodukter av god kvalitet som er tilpasset oppal av småplanter av stor betydning for god planteutvikling og ikke minst for økonomien i planteproduksjonen.

For produsenter av oppalsplanter eller potteplanter er det viktig at jordproduktene har forutsigbare egenskaper og holder jevn kvalitet år for år. Det tar tid å bli kjent med innkjøpte jordprodukter og hvordan den/de fungerer for ulke vekster.

Kvalitetskrav

Foruten krav om forutsigbarhet er det viktig at jordblandingene gir god oppspiring og at småplantene utvikler seg tilfredsstillende. Hvor mye ugress som tolereres vil variere fra produsent til produsent, men luking i oppalsbrett er en arbeidskrevende operasjon og en bør kunne forvente at oppalsmedier er frie eller noenlunde frie for ugress.

Det kommer stadig nye jordprodukter på markedet som er beregnet for oppal av småplanter og til potteplanter. Flere av disse er det tillatt å bruke i økologisk produksjon. Basert på varedeklarasjon og beskrivelse av bruksområder, bør planteprodusenter og småhagebrukere kunne forvente at produktene tilfredsstiller ønskede kvalitetskriterier. I praksis viser det seg at produktkvaliteten varierer mye.

Test av jordprodukter

I 2016 testet NORSØK ulike jordprodukter av så- og plantejord som kan brukes i økologisk dyrking. Til testen ble det valgt ut noen produkter som var på markedet det året. Resultatene i undersøkelsen er derfor basert på et gitt parti av et produkt og representerer ikke nødvendigvis kvaliteten for et produkt over tid.

Det ble også testet noen egentilvirkete såjordsblandinger. Disse var basert på kompostert nedfallsløv og kompostert hestegjødsel.

Isbergsalat, blomkål og squash ble brukt som forsøksplanter da de har ulike krav til næring. Planteutvikling, inkludert rotutvikling og forekomst av ugress, ble vurdert visuelt og ferskvekt og tørrvekt ble målt ved avslutning av oppalet. Det var til dels store forskjeller på utvikling og vekst av småplantene. Et par av de kommersielle produktene ga planter med liten og deformert vekst og ble vurdert som helt uegnet til formålet. Andre igjen ga planter av god kvalitet samtidig som produktene var fri for ugress. De egentilvirkete jordblandingene ga planter av god kvalitet, men inneholdt for mye ugressfrø. Bare ett av de kommersielle produktene inneholdt ugress.

Les mer

Friis Pedeersen, S. & A.-K. Løes 2022. Phasing out peat in growing media - results from Scandinavian studies. NORSØK Rapport nr. 1, 2022 (med norsk sammendrag)

McKinnon, K. 2018. Test av jord til oppal av småplanter. NORSØK Rapport nr. 7, 2018

McKinnon, K. 2017. Alternativer til torv som substrat i oppalsjord. NORSØK Rapport nr. 1, 2017

Haraldsen, T.K. m.fl. 2020. Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv.  NIBIO Rapport nr. 25, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no