God biologisk aktivitet i jorda danner grunnlaget for god jordstruktur. Foto: Anita LandGod biologisk aktivitet i jorda danner grunnlaget for god jordstruktur. Foto: Anita Land

Jordstruktur og jordarbeiding

God jordstruktur er viktig for å lykkes i økologisk landbruk. Grunnlaget for jordstrukturen er størrelsen på og stabiliteten av aggregatene i jorda. Målet er å ha en lett smuldrende, passende blanding av aggregater som lar vann og luft bevege seg fritt i jorda.

​God jordstruktur oppnås gjennom et samspill mellom livet i jorda og kjemiske og fysiske forhold.

Naturlig og mekanisk jordarbeiding

Veksling mellom tørking - fukting og frysing - tining bidrar også til naturlig jordarbeiding. Mekanisk jordarbeiding og kjøring på jorda ødelegger mer eller mindre jordstrukturen. Derfor er det viktig at slikt arbeid begrenses til det absolutt nødvendige og utføres under gunstige forhold. Den jordarbeidingen som menneskene utfører, kan imidlertid i noen grad bøte på de skadene vi har påført jorda, og legge forholdene til rette for kulturvekstene.

Biologisk aktivitet påvirker jordstrukturen

Selv de beste redskapene kan ikke skape en god jordstruktur alene. Det må også være god biologisk aktivitet i jorda. Naturlig jordarbeiding foregår hele tida, uten menneskenes hjelp, ved at planterøtter vokser og meitemark og andre jordkryp er aktive. Legges forholdene til rette for denne virksomheten, vil det bidra til en god jordstruktur.

Målet med jordarbeiding er å skape optimale forhold for plantedyrking ved å:
- vende og løse opp jord
- planere
- blande inn organisk materiale
- lage høvelig såbed
- regulere ugrasmengden

Forutsetninger

Vellykket jordarbeiding forutsetter at jorda er lagelig, det vil si at den er passe tørr. Arbeid i våt jord gjør mer skade enn gagn, mens det krever mye energi for å bearbeide svært tørr jord. Jordarbeiding til rett tid er spesielt viktig i økologisk landbruk, hvor vi har få direkte tiltak som kan bøte på skader som oppstår.

Jordpakking

Jordarbeiding og annen maskinbruk på dyrket jord kan gi jordpakking, særlig ved bruk av tunge redskaper på fuktig jord. Jordpakking ødelegger jordstrukturen og øker faren for erosjon, og kan gi store problemer i økologisk drift. Spadeprøve og jordbunnsundersøkelse vil blant annet gi informasjon om jordstruktur, plogsåle og rotutvikling. 

Viktig å huske på om jordarbeiding og jordpakking
- God biologisk aktivitet i jorda danner grunnlaget for god jordstruktur
- Tunge redskaper på fuktig jord øker faren for jordpakking
- God pløying er et viktig ledd i ugrasreguleringa
- Mest mulig skånsom jordarbeiding er best for struktur og organismer i jorda
- Jordarbeiding i mørke reduserer mengden ugras som spirer
- Godt plantedekke størst mulig del av året reduserer faren for erosjon og næringstap

 Les mer

Bysveen, K. 2021. Når er jorda laglig for jordarbeiding? Innlandet.nlr.no  

Bysveen, K. 2022. Jordstruktur på ulike jordarter og produksjoner i Innlandet. Innlandet.nlr.no

Seehusen, T. 2019. Jordpakking- årsaker, konsekvenser og tiltak. NIBIO POP nr. 2, 2019

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no