Verken mekanisk sammensetning, tørrstoffinnhold eller volumvekt, slik den bestemmes i laboratoriet, endrer seg nevneverdig over tid. Det bør være et mål å komme fram til en karakteristikk av jordarten eller, i de fleste tilfeller, jordartene på garden. Foto: Reidun PommerecheVerken mekanisk sammensetning, tørrstoffinnhold eller volumvekt, slik den bestemmes i laboratoriet, endrer seg nevneverdig over tid. Det bør være et mål å komme fram til en karakteristikk av jordarten eller, i de fleste tilfeller, jordartene på garden. Foto: Reidun Pommereche

Fysiske jordanalyser

De tre aktuelle jordfysiske analysene i jordbrukssammenheng er analyser av tørrstoffinnhold, volumvekt og mekanisk sammensetning.

Tørrstoffinnholdet som oppgis i analyseresultatet forteller hvor mye tørrstoff jorda inneholder ved lagring i romtemperatur med normal fuktighet i lufta. Dette er interessant når moldinnholdet i jorda er stort (tørrstoffinnhold < 95 %), siden organisk materiale suger til seg vann ved lagring. Analyseverdiene fra laboratoriet er oppgitt i mg næringsstoff per 100 gram tørr jord, og analyseverdien må korrigeres for dette. I mineraljord er tørrstoffinnholdet som regel 95-98 %, og man trenger ikke å korrigere analyseverdiene for tørrstoff.

Volumvekt

Volumvekt trengs for å kunne regne ut næringsinnholdet i kg per dekar i stedet for gram per kg jord. En kan selvsagt også bruke standardverdier for volumvekt ut fra den jordtypen man har.

20161212112553036Trekant
Kilde: Greve m.fl. 1999 

Diagram med fire eksempler på jordarter med tilhørende tabell over andel leire, silt og sand. 

3172 1Tabell Over Andel Leire

Mekanisk sammensetning

Mekanisk sammensetning kan undersøkes nøyaktig med kornfordelingsanalyser, men disse er ganske dyre og tilbys nok ikke av alle laboratorier. Det er ikke nødvendig å rekvirere  kornfordelingsanalyse for mer enn et representativt antall av jordprøvene. Eventuelt kan man slå sammen deler av flere jordprøver til egnede samleprøver for kornfordelingsanalyse. Resultater av kornfordelingsanalyser oppgis i prosent leire, silt og sand og må plottes inn i et kornfordelingsdiagram for at man skal komme fram til jordartsbetegnelsen, for eksempel siltig lettleire. Et slikt diagram er vist på figuren over.

Noen laboratorier tilbyr skjønnsmessig jordartsbestemmelse der for eksempel leirinnholdet klassifiseres ved hjelp av en rulleprøve (jo tynnere tråd som kan rulles av jordprøven, jo mer leire). Dette er en billig undersøkelse som i de fleste tilfeller gir tilstrekkelig kunnskap om jorda.

Prøvefrekvens mekanisk sammensetning

Det er ikke like stort behov for å gjenta de mekaniske analysene som de kjemiske. Verken mekanisk sammensetning, tørrstoffinnhold eller volumvekt, slik den bestemmes i laboratoriet, endrer seg nevneverdig over tid. Det bør være et mål å komme fram til en karakteristikk av jordarten eller, i de fleste tilfeller, jordartene på garden. Karakteristikken bør inneholde opplysninger om jordart, gjennomsnittlig volumvekt og tørrstoff der moldinnholdet er betydelig (slik at tørrstoffinnholdet blir lavere enn cirka 95 %). For å utarbeide en slik karakteristikk vil de fleste bønder ha nytte av i alle fall én gangs grundig undersøkelse av jorda. Da kan en utføre en skjønnsmessig jordartsbestemmelse og eventuelt en kornfordelingsanalyse av cirka ⅓-¼ av prøvene, og finne volumvekt og innhold av tørrstoff i alle prøvene. Ut fra dette blir det laga standardverdier til seinere bruk.

Referanser

Greve, M.H, R. Sperstad 1999. Retningslinjer for beskrivelse av jordprofil. NIJOS Rapport nr. 37/99

Sveistrup, T. E. 1984. Retningslinjer for beskrivelse av jordprofil. Særtrykk av Jord og Myr, 8 (2), s. 30-77

Les mer

Eurofins Agro 2020. Med teft for partikkelstørrelse. Landbruksnytt.no 12.11.

Lang-Ree, R. 2020. Tolkning av jordanalyser. Buskap nr. 2, 2020

3173 1 Agropubdonish
Kilde: Greve m.fl. 1999

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no