Representative jordprøver skal tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som har deltatt i og har bestått ringtest for jordanalyser. Foto: Anita LandRepresentative jordprøver skal tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som har deltatt i og har bestått ringtest for jordanalyser. Foto: Anita Land

Jordprøver og jordanalyser

Jorda er en viktig ressurs på økologiske garder. Bonden forsøker å behandle jorda slik at den gir fra seg næring nok til rimelig gode avlinger år etter år. Gjødsla en har til rådighet, er ikke alltid nok til å kompensere for den næringen som føres bort i avlinger, og da er man avhengig av næringsreservene i jorda.

Mineralinnholdet i jorda (feltspat, kvarts, biotitt med mer) og den mekaniske sammensetningen (innholdet av leire, silt, sand og grus) har mye å si for næringsinnholdet. Mekanisk sammensetning og innhold av organisk materiale (mold) er avgjørende for jordstrukturen og for hvor utsatt jorda er for erosjon og pakkingsskader.

Gjødslingsplan

Forskrift for gjødslingsplanlegging, fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juli 1999, beskriver plikten til å ta jordprøver under paragraf 3, Gjødslingsplan, punkt c):

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som har deltatt i og har bestått ringtest for jordanalyser.

Fra 1. januar 1998 ble alle norske bønder pålagt å utarbeide en gjødslingsplan hvert år, blant annet med dokumentasjon av jordart og jordanalyser for pH, fosfor (P), kalium (K) og moldinnhold. Bønder med «ekstensiv» drift, og/eller liten variasjon i arealbruken, kan få dispensasjon til å la gjødslingsplanen gjelde for fem år. Mange økobønder omfattes av denne ordningen.

Behov for jordanalyse

Behovet for analyser varierer med jordforholdene på stedet, hvor godt bonden kjenner jorda si, og hvor mye analysedata som allerede foreligger. Er det for eksempel en gard bonden nylig har overtatt, eller er det i forbindelse med omlegging til økologisk drift, er det behov for flere analyser enn der hver type jordanalyse over tid er tatt ut på en og samme måte og med jevne mellomrom.

Les mer

Eurofins Agro 2020. Med teft for partikkelstørrelse. Landbruksnytt.no 12.11.

Gulden, K.T. 2021. Enkel metode kan si noe om fosforeffekten til organisk gjødsel. www.nibio.no 24.3.

Lang-Ree, R. 2020. Tolkning jordprøver. Buskap nr. 2, 2020

Wiik, J. 2019. Hvordan ta ut representative jordprøver. NLR Viken

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no