Img 9016 Al Plant

Jordundersøkelse og valg av dreneringsløsning

Ikke bare valg av løsning, men også omfanget av tiltaket er avgjørende for det økonomiske resultatet. Både forundersøkelsene og selve dreneringsarbeidet må legges opp slik at en hele tida har oversikt over det problemet som skal løses, slik at en ikke gjør mer enn det som er nødvendig.

For at en skal kunne gjøre de riktige valgene når det gjelder dreneringsmetoder og arbeidsteknikker, må en først gjøre seg kjent med forhold ved det aktuelle området, slik som:

  • terrengformene
  • jordartene
  • lagdelingen
  • vannstrømmene i grunnen og på overflata
  • grunnvannsnivået
  • plassering av og tilstand til eventuelle eldre dreneringssystemer

På myrjord er det i tillegg viktig med systematiske registreringer, gjerne i regelmessig rutenett, av forhold som:

  • myrdybden
  • torvkvaliteten
  • fallforholdene
  • undergrunnsjordas beskaffenhet

Omgrøfting

Ved omgrøfting av tidligere dyrket jord har det de seinere år blitt mer vanlig å velge en kombinasjon av flere ulike teknikker. Dette kan for eksempel være at en tar noen svært dype, lukka grøfter i overkant av stykket for å senke grunnvannet, mens en inne på stykket foretar profilering for å få overflatevannet vekk raskt, eller gjennomgraving av tette lag med skråstilte sandlag for få vannet til å synke ned i grunnen. Vanlige lukka grøfter kan også være aktuelle under visse forhold.

Flatt og hellende terreng - ulike løsninger

Drenering av myr i flatt terreng krever oftest helt andre løsninger enn drenering av grunnvannsig i hellende terreng. Langs kysten har vi også myrdanning i hellende terreng, noe som krever spesielle dreneringstiltak.

Kombinasjonsløsninger

De vanligste dreneringsløsningene er grøfting med lukka grøfter, forming av overflata ved hjelp av profilering, omgraving eller omblanding av tette jordlag, og bruk av åpne kanaler. En bruker ofte en kombinasjon av flere av disse løsningene.

Illustrasjon fra heftet "Drenering teori og praksis"
Illustrasjon fra heftet "Drenering teori og praksis"

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no