Foto: Arnar Lyche, BondelagetFoto: Arnar Lyche, Bondelaget

Drenering: Økonomisk vurdering

Om det lønner seg å drenere, er en økonomisk vurdering, som avhenger av verdien av forventet avlingsøkning, sammenholdt med grøftekostnader, rentenivå og avskrivningstid. Årlig kostnad er anleggskostnader fratrukket eventuelt tilskudd, delt på antallet år som grøftene vil vare. Inntekta omfatter større og mer årssikre avlinger, bedre kvalitet og lettere drift.

Avlingsøkninga etter drenering vil selvsagt variere sterkt med jordas tilstand. Det er ikke uvanlig at avlinga er redusert til under 200 FEm per dekar før en foretar omgrøfting, og da vil en kunne oppnå inntil 100 % avlingsøkning. I tillegg kommer fordelene med bedre driftsforhold, bedre utnyttelse av gjødsla og mindre overvintringsskader. Selv en avlingsøkning på 100 FEm vil gi et positivt økonomisk utbytte ved en fôrenhetspris på kr 3, en grøftekostnad på kr 3 000 per dekar, et rentekrav på 7 % og en avskrivningstid på 20 år. En regner med kr 100 per dekar og år i bedrede driftsforhold og mindre overvintringsskade. Kalkylen under må betraktes som en skisse som viser hvordan overskuddet kan regnes ut, men er ingen fasit. I 2012 ble det f.eks. regna med 7 500-8 500 kr i kostnad per daa på Vestlandet (Dimby 2013). Ved større avlingsøkning enn 100 FEm blir selvsagt overskuddet større.

Nytte- og kostnadskalkyle ved drenering (uten tilskudd)  
 Kr per dekar/år
Nytte 
Avlingsøkning 100 FEm à kr 3300
Bedre driftsforhold med mer  100

Sum nytte

400
Kostnader 
Årlige anleggskostnader, avskrivninger + renter: kr (3000 / 20) + kr 105255
Vedlikehold25
Emballasje og ensileringsmidler30
Sum kostnad 310
  
Nytte - kostnad 90

Tilskudd

Fra 2013 ble grøftetilskuddet gjenopprettet, ved at en ny forskrift om drenering av jordbruksjord trådte i kraft. I jordbruksavtalen ble det satt av 80 mill. kr til drenering i 2016. Både eier av jordbruksjord og og leier av jordbruksjord kan søke om tilskudd.

Tilskudd til drenering, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1 000 kr/daa. Ved annen grøfting kan det gis 15 kr per løpemeter, begrenset til 1 000 kr/daa. Søknad sendes kommunen.

Les mer

Dimby, N. (red.) 2013. Drenering - Teori og praksis. Bondevennen BA, Fylkesmannen i Rogaland, Bioforsk, Norsk Landbruksrådgivning

Hauge, A. m.fl. 2020. Drenering og klimagassutslipp. Virkning av drenering på klimagassutslipp, arealomfang og tiltaksanalyse. NIBIO Rapport nr. 6, 2020

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no