For å kunne sammenlikne ulike kalkslag bruker en begrepet kalkverdi. Foto: Anita Land. NORSØKFor å kunne sammenlikne ulike kalkslag bruker en begrepet kalkverdi. Foto: Anita Land. NORSØK

Kalkingsmidler

De viktigste kalkingsmidlene er kalkstein, dolomitt og skjellsand. Noen andre typer er beskrevet, da de finnes på markedet, men ikke alle er tillatt å bruke i økologisk drift.

Kalkstein og dolomitt

Kalksteinsmjøl er malt kalkstein. Kalkverdien ligger ofte rundt 45-50 % CaO. Dolomittmjøl er malt dolomitt. Det inneholder magnesium (Mg) i tillegg til kalsium. Det beregnede innholdet av CaO + MgO er gjerne knapt 55 %. Kalkstein har raskere oppløsningstid enn dolomitt. Til spredning direkte på jorda bør ikke kalken være finere enn 0,2 mm av hensyn til støvplagene under spredning. Særlig grove partikler (over 1-2 mm) har langsom oppløsningstid.

Man skiller mellom finmalt, grov og granulert kalk og dolomitt. Kravet til finkalk er at 80 % av kornene skal være finere enn 0,4 mm. For grovkalk skal bare 35 % av kornene være finere enn 0,4 mm. Grovkalk er billigere, slik at en kan kompensere for eventuelt mindre kalkeffekt ved å bruke større kalkmengder. I granulert kalksteinsmjøl og granulert dolomitt er det brukt avfall fra celluloseindustrien til bindemiddel i granulatene. Granulert vare er noe dyrere, men er lettere å spre.

Skjellsand

Skjellsand er knuste og hele skjell i blanding med grus, sand og leire. Kalkverdien kan variere noe, men skal tilsvare minst 30 % CaO.

Skjellsand deles inn i fire kategorier etter kvalitet og kornstørrelse:

  1. godt forvitra, tynt og skjørt skjellsandmateriale (mergel, snegler og rur)
  2. godt forvitra, tjukt skjellsandmateriale (blåskjell, oskjell, østers og liknende)
  3. lite forvitra, tjukt skjellsandmateriale (blåskjell, oskjell, kuskjell og liknende)
  4. korallskjellsand/rugl/kalkalger (Lithothamnion sp.)

Sterkt forvitra, tynne og skjøre muslinger, skjellsand av koraller og kalsifiserte alger løser seg ganske raskt i jorda og har dermed en ganske hurtig kalkvirkning. Slik skjellsand inneholder ofte også magnesium, og har en kalkvirkning som er fullt på høyde med kalkstein og dolomitt. Skjellsand av tjukke skjell med perlemorglans er svært tungt løselig, og har en langsiktig kalkvirkning. Skjellsand inneholder ofte 20-25 % vann, og kalkverdien må derfor justeres for vanninnholdet. I tillegg til kalsium inneholder skjellsand større eller mindre mengder magnesium og andre mineraler. De porøse skallene kan også være med og bringe luft inn i ei tett jord, og grov skjellsand kan brukes som jordforbedrer på myrjord.

Brent kalk

Brent kalk lages ved sterk oppvarming av kalsiumkarbonat. Nybrent kalk består vesentlig av CaO blandet med mindre mengder leiraktige og sandaktige bestanddeler. En kan regne med et CaO-innhold på 80-90 %. Kravet er at det skal minst være 65 % CaO. Brent kalk er etsende og har en rask, men kortsiktig virkning. Dette middelet kan ikke brukes i økologisk landbruk.

Avfallskalk og kalkholdig slagg

Noen industribedrifter leverer avfallskalk. Fra cellulosefabrikker får en cellulosekalk som inneholder 20-30 % CaO. Fra sukkerbedrifter, garverier og gassverk kan en også få avfallskalk. 

Biokalk/mikrokalk

Kalk kan tilføres sammen med husdyrgjødsel. Det er da snakk om svært finmalt kalk som finnes både flytende som kalkslurry og som finmalt kalk i fast form. Det drives forskning for å finne fram til anbefalinger for bruk, både med tanke på kalkvirkning på jord og eventuell nitrogenbinding i gjødsel.

Kalkverdi

Kalkmengden som skal til for å heve pH, varierer med jordarten. Sandjord har liten bufferevne. Det trengs derfor lite kalk for å heve pH, men pH synker også forholdsvis lett igjen. Jordas bufferevne stiger med innhold av humus og leire. På leirjord og myrjord trengs det derfor mer kalk for å heve pH like mye som i sandjord. Virkningen holder seg imidlertid lenger. Mengden kalk som behøves, er nær knyttet til kalkmiddelets kalkverdi.

Hvordan kalken virker, er avhengig av kalkslag og finmalingsgrad. Jo finere et kalkprodukt er, jo raskere vil det løse seg opp. Innholdet av kalsium (Ca) og magnesium (Mg) er avgjørende for evnen til å heve pH. Den syrenøytraliserende evnen blir oppgitt som CaO-ekvivalenter.

For å kunne sammenlikne ulike kalkslag bruker en begrepet kalkverdi. Veiledende kalkverdi over ett og fem år forteller om hvor mye kalk oppgitt som CaO-ekvivalenter som løses opp i løpet av denne tida. Det skrives som:

CaO-ekvivalenter oppløst 1. år / CaO-ekvivalenter oppløst i løpet av fem år

Dersom kalkverdien er 40/40, blir all kalken oppløst i løpet av ett år og har en kalkvirkning tilsvarende 40 kg CaO når det tilføres 100 kg av kalkslaget. Er kalkverdien 20/40, er det en kalkvirkning på 40 kg CaO i løpet av fem år, men bare 20 kg første året. Den veiledende kalkverdien er svært nyttig for sammenlikning av ulike kalkslag som er til salgs på markedet. Ikke alle kalkingsmidler kan brukes i økologisk drift.

 Anslag over hvor mange CaO-ekvivalenter som trengs for å heve pH-verdien 0,1 enhet på ulike jordarter 
 Jordtype Mengde CaO i kg per dekar 
 Grovsand 30
 Finsand 40
 Silt 50
 Mellomleire 50
 Stiv leire 65
 Mineralblandet moldjord 75
 Myrjord 90

 

Regler for økologisk landbruksproduksjon

I Mattilsynets veileder for økologisk produksjon finnesliste over godkjente kalkingsmidler  

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no