Gardskart NIBIOGardskart NIBIO

Karttjenester

Kart og oversiktsbilder tatt fra lufta kan være nyttige verktøy både for en som allerede kjenner gården sin, men og i omleggingsfase eller ved overtagelse av ny jord. Det finnes flere nyttige elektroniske karttjenester for landbruket.

 

Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO har utviklet og drifter en rekke karttjenester for landbruket. De viktigste er Gårdskart og Kilden. AR5 danner grunnlaget for Gårdskart og Kilden. AR5 står for arealressurskart tilpassa målestokk 1:5000, og viser arealressursene med vekt på produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Det er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett, der landareal er delt inn etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Kartet er en del av felles kartdatabase (FKB) som inneholder detaljerte kartdata for Norge og forvaltes av Geovekstsamarbeidet. Det offisielle navnet er derfor FKB-AR5. Se oversikt over NIBIOs karttjenester her.

Gårdskart

Gårdskart gir arealtall for søkt landbrukseiendom. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle. Gårdskart er satt sammen av informasjon fra flere kilder. Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra Landbruksregisteret, eiendomsgrenser hentes fra Matrikkelen og markslag i AR5 hentes fra NIBIO.

Det er mulig å velge flere kartlag fra NIBIO og fra andre nasjonale kartleverandører, samt heldekkende kart eller flyfoto i bakgrunnen for gjenkjenning. I tillegg til automatisk arealberegning for landbrukseiendommen har tjenesten utskriftsmulighet, tegne-/måleverktøy, mulighet for å lagre tegning, laste ned tegning som fil, legge til flere eiendommer og legge til geografiske filer og vise dem i kartet. Les mer om Gårdskart her.

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning og er hovedsakelig beregnet for landbruksforvaltningen. I Kilden er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett. I Kilden er datasettene sortert i sju fagområder: Arealinformasjon (som vises ved oppstart), Landskap, Jordsmonn, Reindrift, Skogportalen, Dyreportalen og Finn sone for distriktstilskudd. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.

Kartlagene kan gjøres gjennomsiktige for å vise flere heldekkende kartlag sammen. Dette gjør at man for eksempel kan se på arealtyper fra AR5 sammen med flybilder. Alle kartbilder kan lagres eller skrives ut.

Les mer om Kilden her.

Skifteplan

Skifteplan er et program for å lage gjødselplan, plantevernjournal og annen dokumentasjon som trengs til planteproduksjonen. Skifteplan er et webbasert program, som kjører i nettleseren på PC eller Mac. Programmet er utviklet av Agromatic AS i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Norgeskartet ligger i bakgrunnen og skiftene opprettes når en registrerer matrikkelen for eiendommen.

ALLMA for skogeiere

ALLMA er en skogbruksplan som gir deg oversikt over egen skog og eiendomsgrenser. Skogbruksplanen deler inn skogen i bestand og anbefaler hvilke tiltak som bør eller må utføres i det enkelte bestand. ALLMA beregner og ajourfører tilvekst, gir en pekepinn på når det er mest lønnsomt å hogge, tar hensyn til viktige miljøverdier og mulighet til å legge inn forespørsel om skogtjenester fra ditt lokale andelslag. Appen kan lastes ned på mobil og nettbrett.

Sporing av beitedyr i utmark

Det finnes flere kartløsninger for elektronisk sporing av beitedyr. Her er noen av dem: NoFence, Telespor, Smartbjella, Gjetargut, Findmy

Debio-godkjenning

Sertifisering av økologiske landbruksarealer gjøres av Debio. Denne godkjenningen krever kart over alle skifter som viser grenser, størrelser og arealkategorier (fulldyrka/overflatedyrka/innmarksbeite) på hvert skifte. Det må også komme fram om de økologiske arealene grenser opp mot konvensjonelle arealer, og evt. hva slags randsone det er mellom de økologiske og konvensjonelle arealene. Arealopplysningene skal stemme overens med arealene for produksjonstilskudd. NIBIOs Gårdskart er et godt verktøy å bruke for dette.

 

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no