Foto: Mona RingnesFoto: Mona Ringnes

Arealer og produksjoner

Type produksjon(er) og hva en har til rådighet av arealer, redskap og bygninger kan ha mye å si for omlegging. I tillegg kommer behovet for arbeidskraft og tidsbruk.

Skal drifta fortsette som før etter omlegging eller forandres/starte opp nye produksjoner? Uansett bør status, muligheter, utfordringer og behov listes opp. Hovedmomenter som bør registreres er:

 • Arealer og produksjoner
  Hva har en, og vil jordforbedrende/lokalklimatiske tiltak eller endring i areal og vekstskifte til produksjoner? Kan det være aktuelt å leie? Har en dyr og skau/utmark bør rettigheter for bruk og beite sjekkes opp imot allmenning. Er det problemer med ugras, sjukdommer eller skadegjørere bør tiltak settes inn før omlegging og følges nøye opp etterpå.
 • Maskiner og redskap
  Hva har en og hva får en eventuelt behov for? Nye driftsmetoder og produksjoner kan gi behov for ny redskap eller ny bruk av eksisterende. Bredde på redskap bør samkjøres med tanke på kjøremønster for såing/ugrasharving og lignende. Mulighetene for å dekke nyinvesteringer gjennom salg eller byttehandel bør vurderes. Ved sameie må fordeler veies opp mot konsekvensen av å ikke få satt inn tiltak til rett tid.
 •  Bygninger og bygningstekniske løsninger
  Avhengig av produksjonsvalg og økologisk regelverk må nybygg og ombygging vurderes. Se regelverk ved omlegging eller veilederne for mer informasjon om spesielle krav ved økologisk drift.
 • Gjødsel og næringstilgang
  Hvordan jorda skal gjødsles og hva har en til rådighet må utredes og fortoner seg annerledes på gårder med og uten husdyr. Gjødselprogram ment for konvensjonell produksjon gir ofte negative verdier for økologisk produksjon uten at det stemmer i praksis.
 • Vekstskifte og arbeidsfordeling
  I samband med planlegginga av vekstskifte får en oversikt over arbeidsbehov gjennom sesongen, tidsbruk og behov for ansatte. Økologisk landbruk baseres på forebyggende og direkte tiltak mot ugras og skadegjørere. Arbeidsbehov under i onnene og i vekstsesongen kan fortone seg annerledes. Driver en med husdyr kan det bli aktuelt med forandringer med for eksempel i tidspunkt for kalving/grising etc.

Driftsbeskrivelse

Ved søknad om tilknytning til Debio kreves en driftbeskrivelse - en Økoplan. Norsk Landbruksrådgivning kan hjelpe til med utarbeidelse av Økoplan. Med utgangspunkt i Debios kravspesifikasjon eller malen for Økoplan kan bonden sjøl lage sin egen Økoplan. Dette dokumentet vil være et nyttig verktøy for å kartlegge areal og produksjon ved vurdering av omlegging. 

Her kan du lese mer om rådgivningstilbud ved omlegging

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no