Økonomi ved omlegging til økologisk drift

Omlegging til økologisk drift medfører endringer i de økonomiske forholdene ved gardsdrifta. Noen utgifter forsvinner, andre kommer til. Inntektene fra produksjonen kan også bli endret, blant annet på grunn av offentlige tilskudd og merpris på produktene.

Økonomi for hele vekstskiftet

I økologisk drift er det nødvendig med vekstskifte og de ulike kulturene som inngår i dette må vurderes under ett for å kunne si noe sikkert om lønnsomheten. Eng vil gi forgrødeeffekt og øke avlinga i radkulturer som kommer etter i vekstskiftet. I et vekstskifte med mye åpen åker kan det være nødvendig med grønngjødselår i vekstskiftet, hvor en ikke oppnår salgsinntekter det året, men som gir økt salgsavling av de andre kulturene.

Driftsutgifter

En post i regnskapet som raskt vil bli borte er utgifter til kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Kunstgjødselprisene har blitt doblet i løpet av kort tid og utgjør en vesentlig del av driftsutgiftene i konvensjonell drift. Utgifter til såfrø, såkorn, settepotet eller annet formeringsmateriale kan øke noe, både fordi prisen kan være noe høyere, og fordi en trenger annet frø, for eksempel mer kløver i engfrøblandingene.

Mange økobønder erfarer at veterinærutgiftene reduseres etter omlegging, ikke fordi de unnlater å behandle dyra når det er nødvendig, men fordi dyra holder seg friskere.

Gebyr til kontrollorganet Debio må tas med i regnskapet. Disse gebyrene dekker revisjon og sertifiseringsbehandling for både tilskuddsordningene til økologisk landbruk og merkegodkjenning. Tilknytningsgebyr (for 2022 kr 1 660,-) betales ved første gangs tilknytning til kontrollordningen. Etter at revisjon er utført betales et årlig grunngebyr, for 2022 kr 1 985,-. I tillegg kommer årlige variable gebyr, avhengig av areal og produksjon. Årlig arealgebyr per dekar er kr 8,45. For husdyrhold er årlig gebyr kr 820,-. For gårdsforedling på Debio-godkjente bruk er gebyret 895,- i 2022. Mer informasjon om selve tilknytningen til Debio og gebyrene, se www.debio.no.

Investeringer

Ombygging av driftsbygninger og utskiftning/ombygging av maskiner og utstyr kan bli aktuelt ved omlegging. Nye jordarbeidingsredskaper, redskap for mekanisk ugrasregulering eller lettere traktor kan bli aktuelt. Åkersprøyta kan kanskje byttes inn i en ugrasharv? Ombygging av husdyrbygninger kan bli nødvendig for å tilfredsstille arealkravene per dyr eller andre innredningskrav i regelverket om økologisk produksjon.

Behovet for grøfting er stort og økende på jordbruksarealer generelt i Norge. I økologisk drift er det spesielt viktig med god drenering fordi en er avhengig av et velfungerende jordliv og god jordstruktur for å få gode avlinger.

Utgifter til rydding og inngjerding av beite kan være nødvendig for å øke bruken av egne ressurser og dermed andelen egenprodusert fôr. I mange tilfeller er det mulig å få offentlig tilskudd til slike investeringer. Lokale landbruksmyndigheter som kommunens landbrukskontor eller fylkesmannens landbruksavdeling kan også ha midler til disposisjon. Kontakt dem for informasjon om mulige midler i din region.

Dekningsbidrag

Dekningsbidraget gir en oversikt over variable kostnader og inntekter, gjerne per dekar eller per dyr. Dette kan si noe om lønnsomheten for enkeltproduksjoner. Det er utviklet et dataprogram som kan brukes til å beregne dekningsbidrag ved ulike produksjoner før og etter omlegging, med ulike avlingsnivå og i ulike soner for tilskudd. Andre inn- og utgifter kan også varieres, alt etter hva som passer for den drifta det skal beregnes økonomiske konsekvenser for. Ved hjelp av dette programmet kan det beregnes dekningsbidrag for ulike produksjoner som viser eksempler på hvordan omlegging til økologisk drift kan påvirke økonomien. Kontakt NORSØK for mer informasjon om programmet.

Les mer

Livenengen, M. B. 2021. Mentorhjelp ga avlingsløft. Buskap nr. 7, 2021, s. 90-92

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no