Organisk jord takler beitetråkk og elting i våt tilstand dårlig. Foto: Lise GrøvaOrganisk jord takler beitetråkk og elting i våt tilstand dårlig. Foto: Lise Grøva

Oppstalling av kviger til mjølkeproduksjon

Forholdene i husdyrrommet skal være tilpasset dyras naturlige behov og instinkter, som f.eks. behovet for tilstrekkelig bevegelsesfrihet for å unngå unødig stress.

I Mattilsynets veileder for økologisk landbruk står kravene som gjelder ved oppstalling av storfe. Under er utdrag fra de viktigste kravene gjengitt.

Dyretetthet

Dyretettheten i bygningen skal avpasses dyrenes atferdsmessige behov, som særlig avhenger av gruppas størrelse og dyrenes kjønn. Innearealet skal være så stort at dyrene kan stå naturlig, lett legge seg ned, snu seg, stelle seg, innta alle naturlige stillinger og foreta alle naturlige bevegelser. I Vedlegg 3 i Mattilsynets veileder er minste innendørs- og utendørsareal for storfe listet opp.

Liggeplass

Husdyrrom skal ha en bekvem, ren og tørr ligge- og hvileplass som skal bestå av en solid konstruksjon uten gulvrist. Hvileområdet skal ha tilstrekkelig med tørt strø. Med ”tilstrekkelig strø på hvilearealer” menes at dyrene kan holde seg tørre og rene. Strøet skal bestå av halm, flis eller annet egnet naturmateriale. Halm til strø trenger ikke være økologisk. Flis skal komme fra ubehandlet trevirke.

Tabellen under (fra veilederen) viser minimumsarealet i binger og båser som skal være tett gulv

 

Levendevekt, kg

Del av innearealet (minimum) som skal ha tett gulv, m2/dyr

Kviger og oksekalver

Inntil 100

0,75

 

Inntil 200

1,25

 

Inntil 350

2

 

Over 350

2,5 (min. 0,5 m2/100 kg)

Oppbinding

Binding av dyr er i utgangspunktet ikke tillatt. Det er unntak fra bestemmelsene om forbud mot binding av storfe i bygninger som var oppført før 24. august 2000. En forutsetning er at dyrene får individuelt stell, godt med strø og mulighet til regelmessig mosjon. Unntaket gikk ut 31. desember 2010. Kravet gjelder ikke besetninger på 34 eller færre kyr per driftsenhet.  

 En forutsetning for unntak fra bestemmelsene om løsdrift på storfe er at;

  • dyrene kan luftes også utenom beitesesongen
  • lufting i utgangspunktet praktiseres daglig, og minimum to ganger per uke for alle dyr

Utearealer

Ved lufting av husdyr bør luftegård/uteareal være tilrettelagt slik at det er uproblematisk for dyrene å gå ut og inn, og at luftegården gir tilstrekkelig beskyttelse mot regn, vind, sol og ekstreme temperaturer. Dyrene må altså ha anledning til å søke ly når de er ute. Luftegården kan delvis være dekket av tak. Vær- og føreforhold, husdyrrase og alder avgjør hvor ofte dyr kan slippes ut utenom beitesesong. Luftegårder skal være utformet slik at lufting kan skje året rundt. Normale vinterforhold i et område, f.eks. sterk vind, mye snø eller regn, skal ikke sette begrensninger for bruk av et uteareal. Tilgang til luftegård om vinteren er ikke påkrevd for storfe i lausdrift.

Beiter

Storfe skal i beiteperioden kunne gå på områder med gode beitemuligheter. Beiteperioden defineres som tiden fra graset er 5-10 cm og så lenge det er gjenvekst på graset. Beite er grasmark der dyra har tilgang til grøde på rot, og dyret skal altså høste grøden selv. Tilleggsfòr kan imidlertid fraktes inn på området. Beitearealet må være tilstrekkelig stort til at grasproduksjonen blir opprettholdt.

 Les mer:

 Veileder for økologisk landbruk

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no