Foto: Reidun PommerescheFoto: Reidun Pommeresche

Valg av driftsopplegg for kviger

Fôring og stell av kviger avhenger av målene man har for mjølkeproduksjonen.

Som i alt husdyrhold er også kvigeoppdrettet avhengig av langsiktig planlegging. Hvordan kan en utnytte gårdens naturgitte ressurser og bygningsmasse best mulig? En bør stille følgende spørsmål:

  • Ønsker man høy (6 500 liter →) eller moderat avdrått (5 000 - 6 500 kg)
  • Konsentrert eller spredt kalving
  • Kalvingstidspunkt (vårkalving eller høstkalving?)
  • Har man god eller dårlig tilgang på beiter
  • Er mye av beitinga på fulldyrka mark eller har man store ressurser i utmarka man ønsker å utnytte

Ønsker man høy avdrått krever det en sterkere oppfôring av kviga før kalving enn om man ønsker et moderat avdråttsnivå.
Dersom man velger konsentrert kalving må kviga kalve ved 24 måneders alder, og man må legge opp fôringa deretter. Det er større sammenheng mellom vekt og melkeytelse enn alder og melkeytelse.

Tabellen viser avdrått hos førstkalvskyr ved ulik alder og vekt ved kalving

Alder, mnd.

Lev. vekt 450 kg

Lev.vekt 500 kg

Lev.vekt 550 kg

20

5 640

5 940

6 180

24

5 640

6 000

6 380

30

5 640

6 120

6 540

Kilde: Kvæglandsbladet 28/2-2002

Stor tilgang på mye godt beite om sommeren kan tale for vårkalving og høy avdrått for å utnytte potensialet som ligger i godt beitegras. Ved tilgang til utmarksressurser og eksempelvis setring kan det være mer fornuftig å legge opp til et moderat avdråttsnivå. Dette er faktorer den enkelte gårdbruker må vurdere ut i fra tilgjengelige ressurser, ønsket avdråttsnivå og kraftfôrforbruk.

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no