To rådgivere i gulrotåker. Foto: Leif Arne HolmeTo rådgivere i gulrotåker. Foto: Leif Arne Holme

Rådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr "Økologisk førsteråd" til dem som vurderer omlegging og "Rådgivingsavtale" til gårdbrukere som driver økologisk.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har flere rådgivingstilbud for gardbrukere som vurderer omlegging til eller driver økologisk landbruk. NLR omfatter 10 rådgivingsenheter over hele landet. Flere av de 370 ansatte er involvert i de ulike rådgivningstilbudene innen økologisk landbruk.

Økologisk Førsteråd

Økologisk Førsteråd er et uforpliktende møte hvor rådgiver kommer på gardsbesøk og sammen med gardbruker går igjennom drifta med tanke på omlegging.  Besøket følges opp med skriftlig tilbakemelding med enkle økonomiberegninger, råd og konklusjoner.  Tilbudet gjelder også ikke-medlemmer.

Rådgivingsavtale

Gardbrukere som ønsker hjelp i forbindelse med omlegging kan tegne en Rådgivingsavtale. Rådgivingsavtalen tilpasser veiledningen til den enkelte gardbrukers ønsker og behov. Gardbrukere som allerede driver økologisk kan også tegne avtale. Tema for rådgivingen kan være produksjonsrettet eller gjelde planlegging av f.eks nye fjøsløsninger eller omsetningsspørsmål.

Rådgivingsenhetene gir dessuten hjelp til utarbeiding av Økoplan. Alle som melder seg inn i Debio-ordningen må ha en slik plan. Planen skal vise hvordan garden er tenkt drevet økologisk med hensyn til produksjon, omfang og driftsmåte. De organiserer også ulike dyrkingsgrupper med produksjonsretta fagsamlinger, mange av dem lagt til vekstsesongen. På samlingene blir det ofte invitert personer med spisskompetanse, f.eks fra Nibio eller NORSØK. 

Rådgivingsenhetene i NLR er åpne medlemsorganisasjoner. Fagbladet «Økologisk landbruk» er Norsk Landbruksrådgivings eget fagblad for økologisk landbruk. Det kommer ut fire ganger per år med mye relevant fagstoff for dem som driver økologisk.

 >> Les mer hos Norsk Landbruksrådgiving 

Les mer

Livenengen, M. B. 2021. Mentorhjelp ga avlingsløft. Buskap nr. 7, 2021, s. 90-92

Solberg, K.L. 2023. Økologisk førsteråd og rådgivingsavtale - et naturlig sted å starte. NLR Østafjells. ostafjells.nlr.no, 8.3.2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no