Nettside for
økologisk landbruk
Foto: Leif Arne HolmeFoto: Leif Arne Holme

Regelverk for plantedyrking

Reglene for plantedyrking omfatter blant annet forhold omkring karenstida, parallellproduksjon, næringstilførsel, plantevern, formeringsmateriale og veksthusproduksjon.

Vekstskifte er bærebjelken i økologisk landbruk og avgjørende for god jordstruktur, optimal utnyttelse av plantenæring i jorda, vellykka regulering av ugras, skadedyr og sykdommer. Karenstida for godkjenning
av areal/ planteprodukter er minimum to år før såing/planting av ettårige vekster som skal klassifiseres som økologiske. For eng- og beitevekster er karenstida minimum to år før høsting og minimum tre år før høsting av produkter fra andre flerårige vekster, for eksempel frukt og bær.

Parallellproduksjon

All produksjon innen en virksomhet skal drives økologisk i utgangspunktet. Imidlertid åpner regelverket i noen tilfeller for parallellproduksjon. Det er tillatt å drive bare en del av arealene på en gard økologisk, under forutsetning av at den konvensjonelle parallelldyrkingen bare omfatter plantesorter som lett kan skilles fra det som drives økologisk. Hvert skifte kan kun klassifiseres som status konvensjonelt, karens eller økologisk. 

Produsenten har ansvar for å dokumentere at sorter er lett å skille fra hverandre. Produktene fra økologisk og konvensjonelt areal må kunne identifiseres hver for seg etter høsting. Gjødsling Det er et overordna mål å være sjølforsynt med gjødsel på garden. Grønngjødsel, belgvekster, kompost, husdyrgjødsel og annet organisk 

materiale er viktige næringskilder. Største mengde husdyrgjødsel som kan tilføres er gjennomsnittlig 17 kg total-nitrogen per daa og år for heledriftsenhetens godkjente spredeareal. Syntetisk framstilt nitrogengjødsel og avløpsslam kan ikke brukes. Noen få mineralske gjødselslag kan brukes, men kun som tillegg til organisk gjødsel og for de fleste er forhåndstillatelse fra Debio påkrevd. Veileder B inneholder ei liste over hvilke ikke-økologiske gjødsel- og strømidler som er tillatt brukt i økologisk drift. Noen av midlene i lista er angitt med "restriksjonsbelagt". Før bruk av disse midlene må forhåndstillatelse innhentes fra Debio, som må anerkjenne behovet.

Plantevern

Forebyggende planteverntiltak (for eksempel god jordstruktur, vekstskifte, resistente sorter) er viktig for å regulere ugras, sykdommer og skadedyr. I tillegg kan det brukes direkte tiltak som mekanisk og termisk ugrasregulering, biologisk plantevern, fysiske midler som fiberduk og insektnett, planteuttrekk og enkelte andre biologiske
midler. I Veileder B er tillatte metoder og preparater listet opp.

Frø og formeringsmateriale

Økologisk godkjent formeringsmateriale skal benyttes når aktuell sort er tilgjengelig. På okofro.no har Mattilsynet en oversikt over tilgjengelig økologisk såvare og settepotet.  Det er ikke full dekning av økologisk formeringsmateriale, og det er derfor tillatt å benytte konvensjonelt, ubeisa materiale når det kan dokumenteres at det ikke er mulig å skaffe økologisk materiale. Økofrø-databasen gir oversikt over hvilke arter og sorter det er
tilgjengelig økologisk formeringsmateriale av, og hvor dette kan bestilles fra. Hensikten med databasen er å sikre at økologisk formeringsmateriale blir benyttet når dette er tilgjengelig. Det er firmaene som selger formeringsmateriale som selv oppdaterer informasjonen om tilgjengelighet.
Det er bare såvare og settepoteter som er oppført i databasen. Under fanen "Annet veg. formeringsmateriale" gis det en oversikt over annet økologisk vegetativt formeringsmateriale (for eksempel frukt og bær), og hvorfra det kan skaffes.
Genmodifisert formeringsmateriale er ikke tillatt. Mattilsynet er ansvarlig for driften av databasen.

>> Mattilsynet sine veiledere

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no