Foto: Reidun PommerescheFoto: Reidun Pommeresche

Stikk spaden og fingrene i jorda

Prosjektet "JordBio - Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite" er avsluttet. I prosjektet er det blant annet skrevet artikler om jordstruktur og jordbiologi og det er også samlet kunnskap fra andre kilder. Her finner du lenker til aktuelle artikler og kortfilmer.

Ofte henger god agronomi sammen med både bedre jordstruktur, mer jordliv og bedre plantevekst. Økosystemet under og over bakken henger sammen. Vi trenger mer kunnskap om dette. I Prosjektet JordBio – mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite (2016-2018) har målet vært å lage en "læringspakke" med kursopplegg der gårdbrukere og andre kan lære om jordbiologi og jordstruktur, og hvilke tiltak som bedrer jordstrukturen. I prosjektet har det blitt utviklet et dagskurs på bakgrunn av konseptet "Jordlappen". Seks slike kurs har blitt avholdt for bønder, landbruksrådgivere, studenter og andre. Nedenfor finner du lenker til aktuelt fagstoff skrevet og samlet i prosjektet.

NORSØK har samarbeidet med Landbruk Nordvest om prosjektet, som har vært finansiert av Matmerk. 

Jordlappen
For å se hvordan jorda på din gård har det, kan du bruke noen av indikatorene og sjekkpunktene som finnes i Jordlappen. Punktene i Jordlappen bidrar til å sjekke struktur, lufttilgang og biologisk aktivitet i jorda di. Se bilder av hva som er bra og mindre bra her. I reportasjen «Stikk nasen i jorda di», fra fagbladet Bondevennen, kan du se litt hva vi ser etter når vi graver og undersøker jordstruktur og jordliv.

To filmsnutter om jord
Når kjemiske og biologiske prosesser binder sammen sand, silt, leir og organisk materiale i ulike typer større jordaggregater, kalles det gjerne grynstruktur. Jord med mye grynstruktur vil ha mer plass til luft, vann, planterøtter og meitemark, enn en mer pakket jord. Lær mer om jordstruktur i denne videoen.

 

En rask reise i hva jord er får du ved å se Jordfilmen som er laget i prosjektet Foregangsfylke Levende matjord. 

Temaark om jordliv

Det er utarbeidet temaark om de ulike organismene i jorda.Mange av de organismene vi vet finnes i jordbruksjord ser vi sjelden.

Les mer om disse:

Meitemark er bedre kjent. Gråmeitemark er vanligst i dyrka jord og viktig for å blande jord og organisk materiale. Mens stormeitemark er viktigere for å lage dype vertikale ganger i jorda. Antallet mark varierer.

Planterøtter og organismer

Både planterøtter og jordorganismer er avgjørende for å omdanne planterester til ny plantenæring og for å danne biologisk grynstruktur. Les mer om matjordas økosystem her.

Les om biologisk jordstruktur her

Demonstrasjonsfelt med Pionerblanding og sikori
I årene 2016-2018 var det et demonstrasjonsfelt på Tingvoll Gard på Nordmøre med fokus på planter aktuelle i vekstskifter med eng og spørsmål knytta til røtter og jordbiologi. Feltet ble etablert etter nedpløying av eng for å vise jordstruktur, jordbiologi, rotutvikling og rottyper av ulike planter. Vi brukte vekster som har grønngjødseleffekt (vikker, kløver, honningurt) og som har røtter som løsner jorda ved å ha lange, dype røtter (luserne, sikori, kløver, gras, korn), både ett- og flerårige. Sikori, rødkløver og raigras skilte seg ut ved at de hadde mye rotmasse. Les mer om feltet her.

Sjekk utstyret
Bruk av tunge maskiner på jorda vil gi pakking i ulike dyp. Lavt lufttrykk, breie dekk og kjøring på tørr nok jord kan redusere pakkingen. Denne filmen fra NIBIO viser viktige aspekter angående jordpakking. 

Ønsker du å vurdere faren for jordpakking? På nettstedet Terranimo kan du legge inn størrelsen på utstyret du ønsker å bruke og vurdere svaret. Bruk den danske veiledninga. 

Les mer

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no