KARBONLAGRING: Biokull fremheves som en effektiv måte å binde karbon i jorda. Foto: Simon DooleyKARBONLAGRING: Biokull fremheves som en effektiv måte å binde karbon i jorda. Foto: Simon Dooley

Biokull - et effektivt klimatiltak i landbruket

Biokull kan brukes til karbonfangst og – lagring i jordbruksjord.

Biokull

Bruk av biokull i jord er et av tiltakene i intensjonsavtalen mellom regjeringen og jordbrukets organisasjoner om reduksjon i klimagassutslippene fra landbruket. Biokull er et karbonrikt materiale, framstilt av f.eks. halm eller skogsavfall og har stort potensiale for karbonlagring.

Bruk av biokull som et tiltak for å redusere klimagassutslipp fra landbruket har mange fordeler. En viktig egenskap er jordforbedring i form av mer porøs jordstruktur, bedre vekstforhold for jordliv og bedre vannhusholdning.    

NIBIO har gitt ut et hefte om bruk av biokull som klimatiltak. Heftet beskriver kort forskning som foregår om dette i Norge, blant annet for å utvikle brukervennlige, organiske gjødselblandinger med biokull. Heftet peker også på behovet for økonomiske virkemidler for at biokull skal bli tatt i bruk i større skala.

Rasse, D. m.fl. 2020. Biokull er et effektivt klimatiltak i landbruket. NIBIO POP nr. 43, 2020

Les mer

Bysveen, K. 2021. Biokull i landbruket. NLR Innlandet

Wang, D. m.fl. 2020. Biochar production and application in agro and forestry systems. A review. Science of the Total Environment, vol 733, 137775

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no