Foto: Steffen AdlerFoto: Steffen Adler

Engbelgvekster med mange oppgaver

Kløver og andre engbelgvekster bidrar med økosystemtjenester som binding av nitrogen fra lufta, større avlinger, god nitrogenhusholdning og lagring av karbon i jord. Dyrking av kløver sammen med andre planter, særlig grasarter, gir best resultat.

Norsø K Rapport Nr 3 2020 Engbelgvekster 1

NORSØK har utgitt rapporten «Engbelgvekster med mange oppgaver. Økosystemtjenester fra kløver». Rapporten beskriver ulike positive egenskaper og effekter ved dyrking av kløver og andre engbelgvekster. Bruk av slike vekster i enga er aktuelt både i økologisk og konvensjonell drift.

I økologisk landbruk er bruk av belgvekster nødvendig for nitrogentilførselen til dyrkingssystemet. I økologisk grovfôrdyrking gir innslag av engbelgvekster større avlinger og bedre fôrkvalitet. Slike vekster gir imidlertid også andre positive bidrag. Nitrogenet de samler fra lufta bidrar til mer karbonlagring fordi nitrogen er viktig i prosessen. Kløver og gras sammen er en god fangvekstblanding som kan redusere tapene av nitrogen, i form av både nitrat og lystgass. Kløverplantene tåler moderat tørke godt. Under våte forhold kan de bidra til økt vanninfiltrasjon i jorda.

Høyest nitrogeneffektivitet og best effekt på jordstruktur, karbonlagring og robusthet mot tørke blir det når kløver dyrkes sammen med andre arter, særlig ulike grasarter.

I Norge er særlig rød- og hvitkløver aktuelle belgvekster i engdyrkinga, men også luserne kan være en aktuell vekst i områder med gode vekstforhold.

Hansen, S., R. Pommeresche & G.L. Serikstad 2020. Engbelgvekster med mange oppgaver. Økosystemtjenester fra kløver. NORSØK Rapport nr. 3, 2020

Les mer

Fitjar, T.R. 2022. Rødkløver: Dyrkingsrettleiing frå Irland. NLR Rogaland 

Thorbjørnsen, E. & E H. Sikkeland 2023. Hvor mye kan vi stole på kløver og husdyrgjødsel? BUSKAP nr. 2, 2023

Landsverk, M.H. Luserne - hvordan få en god etablering? NLR Østafjells

Mysen, E. 2022. Godt grovfôr, spart gjødsel og sikrere avling med luserne. BUSKAP nr. 3, 2022

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no