Radrensertraktor med midtmontert utstyr gir god oversikt over planterekkene og lite svinn i kjøringen. Foto: Leif Arne HolmeRadrensertraktor med midtmontert utstyr gir god oversikt over planterekkene og lite svinn i kjøringen. Foto: Leif Arne Holme

Faste kjørespor kan gi klimagevinst

Bruk av faste kjørespor har mange fordeler. Nå har australske forskere funnet ut at metoden også kan redusere klimagassutslippene fra dyrkajorda.

Bruk av faste kjørespor kan med fordel benyttes mer, både over flere år og i flere kulturer. Internasjonalt kalles metoden "Controlled traffic farming", CTF.

Metoden har mange fordeler, som mindre jordpakking, større biologisk aktivitet i jorda utenom kjøresporene, mindre erosjonsrisiko og bedre vannhusholdning.

Australske forskere har målt utslippene av klimagasser fra jord med hvete- og byggdyrking på seks ulike steder i Australia. Målingene ble gjort på jord med faste kjørespor og på jord med tilfeldig kjøring. I løpet av den treårige målingsperioden var utslippene fra arealer med tilfeldig kjøring mer enn dobbelt så store som fra arealer med faste kjørespor. Forskerne forklarer forskjellen med vesentlig mindre utslipp av lystgass og høyere opptak av metan i jord med faste kjørespor. De konkluderer med at under de tørre forholdene i Australia kan overgang til bruk av faste kjørespor redusere klimagassutslippene med 30-50 %, sammenlignet med vanlig, tilfeldig kjøring ved korndyrking.  

Hvordan effekten vil være under kjøligere og våtere forhold, som her i Norden, er ukjent. Professor ved Institutt for agroøkologi ved Århus Universitet i Danmark, Jørgen E. Olesen, er forsiktig med å uttale seg om tilsvarende effekter for dansk jordbruk. - Saken er at en slik effekt er svært avhenig av jordtype og klimaforhold. Dette gjør det vanskelig å generalisere på bakgrunn av en enkelt undersøkelse, uttaler han til det danske tidsskriftet "Økologi & Erhverv". 

Tullberg, J. m.fl. 2018. Controlled traffic farming effects on soil emissions of nitrous oxide and methane. Soil and Tillage Research 176 2018), s. 18-25

Les mer

Brodam Galacho, C. 2022. Markens kjørespor utleder store mængder drivhusgas. DCA - Nationalt Center for Førdevarer og Jordbrug, 1.7.2022

Gasso, V. m.fl. 2013. Controlled traffic farming: A review of the environmental impacts. Europea Journal of Agronomy 48 (2013), s. 66-73

Gjerlaug, A. m.fl. 2021. I samme spor hvert år. BUSKAP nr. 3, 2021

Rivedal, S. m.fl. 2016. Verknad på traktorkøyring på engavling og jordfysiske forhold. Delrapport frå prosjektet: Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. NIBIO Rapport nr. 145, 2016

Wiik, J. 2022. Faste kjørespor i grasproduksjon krever god planlegging. NLR Viken, 10.2.2022

Wiik, J. & J. Agjeld 2020. I faste kjørespor på vei mot bedre jord. Buskap nr. 7, s. 35-40

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no