Store landbruksmaskiner kan sette dype spor på dyrket mark. Faste kjørespor er et godt virkemiddel for å berge røtter og nitrogenopptak i jorda. Foto: Public domainStore landbruksmaskiner kan sette dype spor på dyrket mark. Faste kjørespor er et godt virkemiddel for å berge røtter og nitrogenopptak i jorda. Foto: Public domain

Faste kjørespor bra for avlingsnivå, rotvekst og nitrogenforsyning

Bruk av faste kjørespor kan redusere negative effekter av kjøring med tungt utstyr på dyrkamarka.

Soil And Tillage
Trykk på bildet og les studien.

Stadig tyngre jordbruksmaskiner gir økt jordpakking. Dette skjer blant annet i grønnsaksdyrkinga, hvor det ofte ikke er tid til å vente på mer lagelige forhold. Bruk av faste kjørespor medfører at en større andel av jordbruksarealet slipper kjørebelastning.

Danske forsøk på to økologiske gårder med grønnsaksproduksjon har sammenlignet faste kjørespor (CTF) med mer tilfeldig kjøring. Forsøksfeltene lå på henholdsvis sandjord og siltig finsand, hvor avlinger av potet, hvitkål, vintersquash og rotbete ble registrert.  Begge gårdene hadde grønngjødsel i vekstskiftet. Registreringene foregikk over flere år.

Bruk av faste kjørespor hadde flere positive effekter sammenlignet med mer tilfeldig kjøring. På gården med siltig finsand ble det etter tre år store avlingsforskjeller mellom de to behandlingene. Der det var faste kjørespor ble det høstet 27 % mer hvitkål, 70 % mer potet og 42 % mer beterot. Større avlinger, og dermed mer avlingsrester tilbakeført til jorda, medførte at nitrogeninnholdet i jorda om våren var høyere der det ble kjørt i faste spor, noe som indikerer økt nitrogenforsyning til plantene. Rotveksten ble også bedre med bruk av faste kjørespor, både i total mengde og i dybde.

Forskerne bak undersøkelsen konkluderer med at det var variasjoner i avling og rotvekst mellom år og kjøremønster. Effektene ved bruk av faste kjørespor var overveiende positive, i noen få tilfeller nøytrale, men aldri negative sammenlignet med mer tilfeldig kjøring.

Hefner, M. m.fl. 2019. Controlled traffic farming increased crop yield, root growth, and nitrogen supply at two organic vegetable farms. Soil & Tillage Research 191 (2019) 117-130

Les mer

Gjerlaug, A. m.fl. 2021. I samme spor hvert år. BUSKAP nr. 3, 2021

Hargreaves, P.R. m.fl. 2019. Improving grass silage production with controlled traffic farming (CTF): agronomics, system design and economics. Precision Agriculture (2019) 20:260-267 

Rivedal, S. m.fl. 2016. Verknad på traktorkøyring på engavling og jordfysiske forhold. Delrapport frå prosjektet: Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. NIBIO Rapport nr. 145, 2016

Wiik, J. 2019. Øk grasavlinga med faste kjørespor. Viken.nlr.no

Wiik, J. 2022. Faste kjørespor i grasproduksjon krever god planlegging.NLR Viken 10.2.2022

Wiik, J. & J. Agjeld 2020. I faste kjørespor på vei mot bedre jord. Buskap nr. 7, s. 35-40

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no