En Sveitsisk studie over 15 år viser at redusert jordbearbeiding gir økt jordkvalitet, bl.a i form av mer jordkarbon og mer mikrobiell biomasse. Foto: Anita LandEn Sveitsisk studie over 15 år viser at redusert jordbearbeiding gir økt jordkvalitet, bl.a i form av mer jordkarbon og mer mikrobiell biomasse. Foto: Anita Land

Lufttrykk i dekk

Hvordan unngå pakkingsskader i jorda på grunn av stadig større maskiner og redskaper?

Plantene kan bare vokse optimalt når jordstrukturen og porefordelinga er optimal, og som sørger for en god vann- og næringstilgang. Jorda er imidlertid både vokseplass for plantene og veibane for traktoren. I frilandsgrønnsaker løser dyrkerne dette dilemmaet på denne måten: i bedene vokser de ømfintlige og kravstore plantene, og mellom bedene ligger kjøresporene for traktor og redskaper.

Trass i mange forsøk og mye spekulering har en i eng- og korndyrkinga ikke funnet økonomisk gangbare løsninger hvor en deler mellom kjørebanen og voksestedet til plantene. Derfor er det viktig at kjøringa på enga og åkeren ikke overskrider markas bæreevne slik at jordstrukturen blir opprettholdt.
 
Andre enkle tiltak er faste kjørespor ved transportkjøring, og god planlegging ved f.eks. fôrhøsting for å unngå unødvendig kjøring. 

Ikke kjør på fuktig jord

I praksis må en tilnærme seg målet om "skånsom kjøring" fra to sider. Den ene sida er markas bæreevne og stabilitet når jorda kjøres på. Jordfuktigheten påvirker bæreevne mest. Jo fuktigere jorda er, jo mindre er dens bæreevne, og jo lettere deformeres og pakkes jorda av trykk. Når jorda er for fuktig må kjøring definitivt unngås.

Også kraftig løsning av jorda reduserer bæreevnen, slik at ei pakking med lågt pakketrykk er nødvendig etter jordarbeidinga (tromling, kjøring med breie hjul eller tvillinghjul med lufttrykk på 0,5 bar (7 pund pr kvadrattomme). Faktorer som forbedrer bæreevne til marka er et aktivt jordliv, tilstrekkelig innhold av organisk materiale og at kraftig jordarbeiding unngås. 

Lette effektive maskiner blir dyrt

Vekta på maskinene og utstyret har stor betydning. Trenden er større effektive maskiner, og denne trenden har ikke stoppet opp. Dette medfører i praksis også tyngre maskiner. Landbruksmaskinprodusentene har i en viss grad forsøkt å løse dette med konstruksjoner som er sterke og lette, samt å ta i bruk lettere materialer. Disse løsningene har i liten grad slått i gjennom fordi de blir dyrere. For den enkelte bonde er det vanskelig å avgjøre om den større investeringen kan forrente seg.

Moderne dekk med rett lufttrykk

En nøkkel til skånsom kjøring på åkerjord er moderne traktordekk. Radialdekk hører i dag til standardutrustninga. For at et dekk skal kunne kjøres med lågt lufttrykk må det ha stor diameter og bredde. Med riktig, dvs. med tilpasset, lufttrykk gir breie radialdekk ei stor kontaktflate og et lite pakketrykk. Produsentene bruker store ressurser på å utvikle moderne traktordekk. Endrede gummiblandinger, ny oppbygging av dekklagene og dekk med større luftvolum gjør det mulig å kjøre med stadig mindre lufttrykk i dekkene.

Det er også viktig å bruke skånsom dekkutrustning på det andre landbruksutstyret som det blir kjørt med på åker og eng, ikke minst på tilhengere. Lastebildekk med høyt trykk egner seg ikke. Imidlertid har en det forholdet at selv om en kjører med lågt lufttrykk (under 0,8 bar) vil en få uheldig pakking i undergrunnen (under plogsålen). Derfor bør maskinene ikke overstige ei aksellast på 6 tonn.

Still inn lufttrykket - ikke spar i feil ende
Etter at hjullasten er bestemt, må en ta en titt i trykk- og belastningstabellen for å bestemme det optimale luftrykket, og deretter stille inn det rette lufttrykket i dekkene. En egen kompressor på garden og trykkmåler er nødvendige hjelpemidler. Undersøkelser av billige trykkmålere har vist at disse ofte viser feil lufttrykk, som gjør at lufttrykket blir innstilt feil. Blir det for lavt, kan en skade dekkene. Særlig når en skal kjøre med lågt lufttrykk kan en feil på 0,2-0,3 bar være avgjørende. Det lønner seg derfor å investere i en god trykkmåler.

Uten riktig lufttrykk hjelper de beste dekkene lite

Rett lufttrykk i dekkene er helt avgjørende for å unngå jordpakking og for å oppnå best mulig trekkraft. Lave lufttrykk gjør det mulig å få ei stor kontaktflate med lavt pakketrykk. Med radialdekk tilsvarer vanligvis pakketrykket i ti centimeters dyp lufttrykket i dekkene. Denne sammenhengen viser tydelig hvordan en kan redusere belastninga på jorda ved å senke lufttrykket.
 
Det er imidlertid grenser for hvor lavt lufttrykket kan senkes. Det minst mulige lufttrykket avhenger av dekktype, dekkstørrelse, nyttelast og bæreevnen til dekket i tillegg til kjørehastigheten. Denne sammenhengen kan en lese av i trykk- og belastningstabellene fra dekkprodusenten. Hver eneste bonde bør ha denne viktige informasjonen lett tilgjengelig for alle dekkene som brukes på garden. Det må være et krav at den som selger ei maskin også skaffer trykk- og belastningstabell for de leverte dekkene.
 
Tabellene viser de riktige lufttrykkene for en bestemt dekktype og størrelse i forhold til hjullast og kjørehastighet. I prinsippet er disse sammenhengene like for alle dekk: jo mindre lufttrykket er, jo mindre last kan dekket ha ved en bestemt kjørehastighet. Og jo høyere kjørehastigheten er, jo lavere last kan et dekk ha ved ett bestemt lufttrykk. De eksakte verdiene varierer litt mellom dekkfabrikant, -type og -størrelse. I prinsippet gjelder dette: jo lavere hjullast under arbeid, og jo lavere kjørehastigheten er, jo mindre luftrykk behøves i dekkene.

Finn ut hjullastene med vekt

For å tilpasse lufttrykkene til arbeidet på jordet, er en nødt til å kjenne hjullastene. Dette er nesten umulig å avlede fra vekten til traktoren og redskapet, siden trepunktsopphengte redskaper gjør at tyngdepunktet til traktoren forskyver seg bakover, avlaster forakselen og øker lasten på bakakselen. Det aller gunstigste er om en kan bestemme hjullastene på ei kjøretøyvekt. Beholderne til såmaskinen, gjødselsprederen og åkersprøyta må da være fylt.

Når en har redskap som senkes ned på bakken under kjøring (såmaskin, harv, plog) blir lasten på bakakselen redusert. For slike redskaper kan en tillate noe overlast når redskapet løftes opp på vendeteigen. Det kan også aksepteres noe overlast ved kjøring til og fra jordet med slike redskaper, men en må passe på å kjøre med liten hastighet.  
 
Ved kjøring i bakker er det vanskelig å stille inn lufttrykket. Sidebelastninga gjør at tyngdepunktet til traktoren og redskapene forskyves, og de nederste dekkene får ekstra last. Målinger har vist at i ei helling på åtte prosent gir dette ei ekstralast på rundt fem prosent (traktor med rotorharv og såmaskin). Dette må en ta hensyn til når lufttrykket skal tilpasses.

Høyere lufttrykk på tørr grasmark enn på fuktig

Når en kjører på grasmark vil plantene skades av dekket når dekket flater ut mot bakken. Det oppstår derfor en gnidning mellom dekk og bakke i forkant og i bakkant av kontaktflata mellom dekk og bakke. Dette vil redusere grasavlinga. I praksis får en derfor mindre avlingstap på tørr jord når en kjører med lufttrykk på 1—1,5 bar enn 0,5 bar. Er jorda fuktig oppstår det pakkeskade og dermed avlingsreduksjon av høgt lufttrykk. Den målestokken en her kan bruke er at dersom det blir spor etter traktor eller redskap som er djupere enn ca 2 cm, så er luftrykket for høgt. Kan ikke lufttrykket senkes ut i fra trykk- og belastningstabellen for dekket, så er det en indikasjon på at hjulet har for liten diameter eller dekket er for smalt.

Artikkelen er skrevet av Dr. Markus Demmel, Institut für Landtechnik und Tierhaltung, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. Oversatt til norsk av Jon Magne Holten. Bearbeidet for norske forhold av Kjell Mangerud.

Les mer

Rivedal, S. m.fl. 2016. Verknad på traktorkøyring på engavling og jordfysiske forhold. Delrapport frå prosjektet: Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. NIBIO Rapport nr. 145, 2016

Synnes, O. M. & S. Øpstad 2005. Jordpakking, jorda si toleevne, verknad av overskriding. Grønn kunnskap 9 (4), 151-159. 

Sæter, L. J. & I. Kvande 2020. Er elektrisk traktor fremtiden? NORSØK Faginfo nr. 3, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no