FULL DEKNING: Innen 2037 må alt formeringsmateriale til økologisk dyrking være økologisk. Foto: pixy.orgFULL DEKNING: Innen 2037 må alt formeringsmateriale til økologisk dyrking være økologisk. Foto: pixy.org

Formeringsmateriale til norsk økologisk landbruk

På oppdrag fra Mattilsynet har NORSØK kartlagt status for bruk av formeringsmateriale i økologisk landbruk i Norge og utredet muligheter og flaskehalser for å øke tilbudet og oppnå full dekning av økologisk formeringsmateriale innen 2037, da den nye EU-forordningen vil sette krav om 100 % økologisk opphav for formeringsmaterialet.

LES HELE: Trykk på bildet og les helerapporten.
LES HELE: Trykk på bildet og les helerapporten.

Det er et mål at formeringsmateriale som brukes i økologisk landbruk skal være økologisk framstilt. For å oppfylle dette vil det i EU-forordningen om økologisk landbruk bli forbud mot bruk av konvensjonelt formeringsmateriale i økologisk produksjon fra 2037. En innstramming er forventet i EU-forordning om økologisk landbruk fra 2022, og denne vil etter all sannsynlighet også bli implementert i norsk regelverk. 

Dagens tilbud av økologisk formeringsmateriale dekker ikke behovet. Frøblandinger av eng- og beitefrø til den største produksjonen på norsk økologisk areal dekker 80-90 % av etterspørselen. Den relativt gode dekningen skyldes først og fremst at det er tillatt å blande inn inntil 30 % konvensjonell såvare. Tilbudet av økologisk såkorn dekker rundt 50 % av etterspørselen. Utvalget av sorter er svært begrenset, men for bygg, havre og vårhvete tilbys vanligvis norsk såvare. Økologisk såvare av erter og åkerbønner dekker ca. 40 % av etterspørselen, men bare utenlandsk såvare tilbys. For andre åkervekster som f.eks. poteter og oljevekster tilbys ikke økologisk formeringsmateriale. Det er ingen registrert produksjon av økologisk formeringsmateriale for frukt og bær i Norge. Økologiske jordbærplanter importeres fra Nederland. Status for ulike grønnsakarter varierer, men generelt gis det årlig mange dispensasjoner for bruk av konvensjonelle grønnsaksfrø. Alt frø til økologisk dyrking i veksthus blir importert.

Formeringsmateriale kan komme fra nasjonal produksjon eller ved import. Nasjonal produksjon er vanskelig bla. på grunn av et svært begrenset marked som kan ha relativt store svingninger i etterspørsel fra år til år. Dette gir både agronomiske, økonomiske og markedsmessige utfordringer. Det er mulig å øke tilbudet av norsk formeringsmateriale av arter som allerede tilbys. I tillegg er det også mulig å tilby enkelte andre engfrøarter økologisk produsert. Det kan være behov for FoU for å løse agronomiske utfordringer for å få til en mer omfattende norsk produksjon. Importbehovet kan bli vanskelig å dekke med et økende marked i EU-landene på grunn av ny EU-forordning og mål om økt andel økologisk areal i EU. Utenlandsk sortsmateriale kan være mindre egnet til ulike norske vekstforhold. Import krever også et strengt plantesanitært regelverk. 

Nasjonalt arbeides det også med foredling og produksjon av formeringsmateriale i mindre skala, mye av dette foregår innenfor rammene for økologisk landbruk. Bakgrunnen for dette er blant annet ønske om å bevare og bruke gamle sorter og arter, størst mulig genetisk mangfold, vektlegging av andre egenskaper ved formeringsmaterialet osv. Viktige stikkord her er bla. bruk av lokale sorter, heterogent formeringsmateriale, landsorter og åpenpollinerte sorter framfor hybridsorter. 

Rapporten fra utredningsarbeidet om formeringsmateriale i økologisk landbruksproduksjon avsluttes med en kort oppsummering av situasjonen for slikt formeringsmateriale nå og i tida framover i Norge, og en liste med forslag til strategier og tiltak som kan inngå i en nasjonal plan for å nå målet om 100 % økologisk formeringsmateriale til økologisk dyrking i 2037. Dette kan omfatte FoU, ekspertutvalg, informasjon, formidling og rådgivning til produsenter og tilrettelegging for produksjon fra det offentlige.

Informasjonen til rapporten er hentet fra databasen Økofrø, litteratur og ulike aktører innen salg, produksjon og foredling. Arbeidet har vært konsentrert om formeringsmateriale til produsenter med salg av Ø-merkete produkter. Utredningsarbeidet er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter (RVU).

 

Serikstad, G.L., S. Friis Pedersen & R. B. Frøseth 2021. Formeringsmateriale til norsk økologisk landbruk - status og muligheter. NORSØK Rapport nr. 1, 2021

Les mer

Bruszik, A. m.fl. 2021. Boosting Organic Seed and Plant Breeding across Europe. Project outcomes and results. Liveseed.eu

Leino, M. m.fl. 2024. Ekologisk fröproduktion. En handbok. Agroax

Messmer, M.M. m.fl. 2021. Boosting organic seed and breeding across Europe: recommodations for stakeholders and policy makers. Liveseed.eu

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no