DRENERING: Viktig for agronomi og miljø. Foto: pxhereDRENERING: Viktig for agronomi og miljø. Foto: pxhere

Jord, drenering og klimagassutslipp

Drenering
Trykk på bildet og les hele fagheftet

Det finnes mange agronomiske tiltak som kan redusere utslipp av klimagasser fra landbruket. Mange av disse tiltakene har andre positive miljøeffekter og kan bidra til økt avling. Dette er tiltak som er aktuelle både i økologisk og konvensjonelt landbruk.  

Som en del av et formidlingsprosjekt har NIBIO, i samarbeid med NMBU, NLR og NORSØK, laget et hefte som ser nærmere på en del av disse tiltakene. Innholdet i heftet bygger på resultater fra en rekke forskningsprosjekter og data fra Nasjonalt program for jordsmonnkartlegging. Heftet har fokus på drenering, men belyser også andre tiltak. 

Drenering er viktig både for agronomi og miljø. Antall dekar som blir drenert per i dag er imidlertid langt mindre enn for 30-40 år siden. Fra Jordbrukstellinga i 2010 vet vi at mye dyrkamark ikke er godt nok drenert. Drenering er viktig ikke minst på grunn av et endret klima med mer nedbør, også i vekstsesongen. 

Forfatterne har som mål at heftet skal gi faglig forståelse og grunnlag for tiltak for bedre drenering og driftsvilkår, større arealproduktivitet og reduserte utslipp av klimagasser. Dette heftet har omhandler resultater fra mange ulike forskningsprosjekter. Innholdet bør ses i sammenheng med heftet "Drenering - Teori og praksis", som har en mer praktisk tilnærming til ulike spørsmål knytta til drenering.

Heftet er produsert av Bondevennen SA i samarbeid med NIBIO Fureneset. De fleste artiklene er tidligere publisert i fagbladet Bondevennen.  

Rivedal, S. & S. Øpstad 2020. Jord, drenering, klimagassutslepp - effekt av ulike agronomiske tiltak. NIBIO, NMBU, NLR, NORSØK & Bondevennen 

Les mer

Dimby, N. (red.) 2013. Drenering - Teori og praksis. Bondevennen BA, Fylkesmannen i Rogaland, Bioforsk og Norsk Landbrukrådgivning

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no