MER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita LandMER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita Land

Hvordan bidrar økologisk landbruk til miljø- og samfunnsnytte?

En stor tysk litteraturstudie har sammenlignet økologisk og konvensjonelt landbruk for en rekke miljøeffekter. Resultatene viser blant annet at økologisk landbruk har positiv effekt på biologisk mangfold, vannkvalitet og jordfruktbarhet, noe som er i tråd med tidligere litteraturstudier.

Samfunsnytte Publikasjon

Forskerne bak studien har gjennomgått 528 studier, som inneholdt i alt 2 618 parvise sammenligninger mellom økologiske og konvensjonelle gårdsbruk. Disse studiene var alle publisert på tysk eller engelsk og hadde blitt utført i tempererte strøk mellom 1990 og 2018. 

Mange forhold ble studert, blant annet innen klimagassutslipp, klimatilpasning, ressurseffektivitet og dyrevelferd. For mange av disse parametrene var det mange av studiene som viste fordeler ved økologisk drift, mens det for andre parametre ikke kunne påvises forskjeller mellom driftsmetodene.

Vannkvalitet

Utslipp fra landbruket påvirker kvaliteten på grunn- og overflatevann. Studien viste at utslippene fra økologisk drift var mindre, særlig fordi det ikke benyttes kjemisk/syntetiske sprøytemidler. Forskerne nevner også betydningen av at mengden av forebyggende veterinærmedisin er begrenset i økologisk drift.

Jordfruktbarhet

Mengden jordliv og antall meitemark var størst på de økologiske brukene, i tillegg hadde jorda på disse gårdene høyere pH i det øverste jordlaget, sammenlignet med konvensjonelle bruk i undersøkelsen.

Biologisk mangfold

Ekologisk drift gav flere plantearter, større frøbank og mer kantvegetasjon enn konvensjonelle drift i 86 % av studiene som ble analysert. Det var også flere fugler og pollinerende insekter der det ble drevet økologisk i mange av studiene.

Forskerne bak rapporten legger vekt på at ulike miljøeffekter må vurderes på ulike måter, avhengig av om effekten er lokal eller global. For lokale miljøproblemer, som overgjødsling av vassdrag, er det viktig å regne utslipp per arealenhet. For effekter på globalt nivå, som utslipp av klimagasser, er det derimot viktig å regne utslipp per produsert enhet.

Litteraturstudien er skrevet på tysk, men har et fyldig sammendrag på engelsk.

Sanders, J. & J. Hess (eds.) 2019. Leistungen des ökologischen Landbaus fûr Umwelt und Gesellschaft. Thünen Report 65, J.H. von Thünen-Institut, DOI:10.3220/REP1547040572000

Les mer

Lampkin, N. & B. Pearce 2021. Organic farming and biodiversity. Policy options. IFOAM Organics Europe

Pfiffner, L. & S. Stöckli 2023. Agriculture and biodiversity. Impacts of different farming systems on biodiversity. Factsheet no. 1548, FiBL

  

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no