Hvordan få de naturlige fiendene til å trives

Bruk av naturlige fiender mot ulike skadegjørere i landbruket er en velkjent strategi der en ikke ønsker å bruke kjemiske sprøytemidler. Hvordan få disse organismene til å trives – og hvilken effekt har de på avling og kvalitet? 

Skadegjørere i landbruket kan ha ulike naturlige fiender, det kan f.eks. være sopp, nematoder, insekter, amfibier eller fugler.  Ved å forbedre leveforholdene for disse i form av blant annet økt næringstilgang eller ulike former for skjulesteder eller overvintringsplasser kan vi mennesker aktivt øke det biologiske mangfoldet i jordbruksarealet og på den måten forbedre den biologiske kontrollen av skadegjørerne. 

En kunnskapssyntese fra Sveriges Lantbruksuniversitet forsøker å svare på spørsmålene over. Forfatterne gjengir forskning om dette både for ettårige og flerårige vekster. Det er særlig lagt vekt på insekter og midd i grønnsaks- og epledyrking. I tillegg har de intervjuet en grønnsaksprodusent og en grønnsaksrådgiver, og oppsummeringen fra en nordisk samling om epledyrking er også med i rapporten. Rapporten er skrevet på engelsk.

Rapporten konkluderer blant annet med at det er fullt mulig å bidra til å øke forekomsten av naturlige fiender, men at det mangler forskning som viser at dette virkelig har betydning for avling og kvalitet. Et samarbeid mellom dyrkere, rådgivere og forskere kan bidra til å utvikle ferdige «oppskrifter» på teknikker som produsentene raskt kan ta i bruk i praksis. Tiltak som øker det biologiske mangfoldet er uansett ikke nok som eneste planteverntiltak, men må brukes sammen med andre ikke-kjemiske metoder, som f.eks. vekstskifte og fiberduk.

Nilson, U., M. Porcel, W. Swiergiel & M. Wivstad 2016. Habitat manipulation – as a pest management tool in vegetable and fruit cropping systems, with the focus on insects and mites. EPOK – Centre for Organic Food & Farming, Sveriges Lantbruksuniversitet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no