Økologisk melk og kjøtt inneholder omlag 50% mer ernæringsmessig gunstige omega 3-fettsyrer enn konvensjonelt produserte produkt. Foto: DebioØkologisk melk og kjøtt inneholder omlag 50% mer ernæringsmessig gunstige omega 3-fettsyrer enn konvensjonelt produserte produkt. Foto: Debio

Klare forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle melk- og kjøttprodukter

Omfattende studier viser klare forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle melk- og kjøttprodukter, bla. for ernæringsmessige viktige fettsyrer. Funnene er publisert i tidsskriftet British Journal of Nutrition.

Hovedresultat i studien

  • Økologisk melk og kjøtt inneholder omlag 50% mer ernæringsmessig gunstige omega 3-fettsyrer enn konvensjonelt produserte produkt.
  • Økologisk kjøtt hadde noe lavere konsentrasjon av to metta fettsyrer (myristinsyre og palmetinsyre) som er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsjukdommer.
  • Økologisk melk inneholder 40% mer konjugert linolsyre (CLA).
  • Økologisk melk inneholder noe høyere konsentrasjoner av jern, E-vitamin og noen karotenoider.
  • Konvensjonell melk inneholder 74% mer av de essensielle mineralene jod og noe mer selen.

I en omfattende systematisk litteraturgjennomgang har den internasjonale gruppa av eksperter, ledet av Universitet i Newcastle, Storbritannia, vist at økologisk melk og kjøtt inneholder 50% mer gunstige omega 3-fettsyrer enn konvensjonelt produserte produkt. Forsker Håvard Steinshamn i NIBIO på Tingvoll er en av forfatterne. Forskerne gikk gjennom 196 vitenskapelige artikler om melk og 67 artikler om kjøtt fra store deler av verden og fant klare forskjeller mellom økologisk og konvensjonell melk og kjøtt, spesielt i sammensetninga av fettsyrer og i innholdet av noen essensielle mineraler og antioksidanter. 

Chris Seal, professor i mat og humanernæring ved universitetet i Newcastle, forklarer: «Det er en sammenheng mellom inntak av omega-3 fettsyrer og reduksjon av hjerte- og karsjukdommer, forbedret nevrologisk utvikling og funksjon, og bedre immunfunksjon. Vesteuropeisk diett er kjent for å ha for lavt nivå av disse fettsyrene og det europeiske organet for mattrygghet, EFSA, anbefaler at vi dobler inntaket. Med vårt kosthold er det imidlertid vanskelig å få nok. Vår studie viser at et skifte til økologisk kjøtt og melk i kostholdet vil bidra til å bedre inntaket av disse viktige næringsstoffene».

Vesteuropeisk diett har for lavt innhold av omega-3 fettsyrer

Data fra hele verden er analysert i litteraturgjennomgangen. Resultatene viste at økologisk melk og kjøtt hadde en mer ønskelig fettsyresammensetning enn konvensjonell melk og kjøtt. Det viktigeste var at ved å gå fra konvensjonelt til økologisk melk og kjøtt i kostholdet ville det øke inntaket av omega-3 uten å øke inntaket av kalorier og uønska metta fett. For eksempel vil en halv liter økologisk helmelk (eller tilsvarende inntak av fett fra andre meieriprodukt som smør og ost) gi 16% (39 mg) av det anbefalte, daglige inntaket av lang-kjeda omega-3, mens en halv liter konvensjonell melk gir 11% (25 mg).

Andre positive endringer av fettsyreprofilen var lavere nivå av myristinsyre og palmetinsyre i økologisk kjøtt og lavere forholdstall mellom omega-6 og omega-3 i økologisk melk. Det ble også funnet høyere nivå av fettløselige vitaminer som E-vitamin og karotenoider og 40% mer CLA i økologisk melk. Studien viste at den mer ønskelige fettsyreprofilen i økologisk melk var sterkt knytta til beiting og lavt kraftfôrnivå i rasjonen til melkekyr, noe som er nedfelt i regelverket for økologisk produksjon.

De to systematiske litteratursammenstillingene viser også til nylig publiserte resultater fra flere mor/barn-kohortstudier som forbinder inntak av økologisk melk, melkeprodukt og grønnsaker med redusert risiko for visse sjukdommer. Dette omfatter redusert risiko for eksem og hypospadi hos spebarn og svangerskapsforgiftning.

«Folk velger økologisk melk og kjøtt hovedsakelig på grunn av tre forhold: bedre dyrevelferd, positiv effekt av økologisk drift på miljøet, og forventa helseeffekter. En vet lite om effekten av nærings-verdien, og derfor var denne studien nødvendig. Mange av disse forskjellene skyldes driftsmåten i det økologiske husdyrholdet, og kommer av forskjeller i produksjonsintensitet, med beitebruk og grovfôr til dyr som produserer melk og kjøtt som gjennomgående har høyere ønskelige fettsyrer som omega-3 fettsyrer, og med lavere innhold av fettsyrer som kan føre til hjerte- og karsykdommer og andre kroniske sykdommer», sier leder av studiene, professor Carlo Leifert ved Universitet i Newcastle.

For mye og for lite jod i melk er ei utfordring

Studien viste også at konvensjonell melk hadde 74% høyere innhold av jod. Dette er viktig informasjon, spesielt for britiske forbrukere, der salt tilsatt jod ikke er så vanlig. Innholdet av jod er lavt i de fleste matvarer, og verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler jodberiket salt for å bøte på dette. Tilskudd av jod i fôr til storfe er også vanlig for å øke innholdet i melk både i økologisk og konvensjonell melk.

«Det er små marginer mellom for lite (500 µg/dag) av jod via kosten. Optimering av jodinntaket er derfor utfordrende, siden det globalt synes som om det er like stor bekymring for inntak av for mye som for lite jod i kosten, sier Gillian Butler, medforfatter og foreleser i husdyrernæring ved universitetet i Newcastle».

I USA, Kina, Brasil og mange europeiske land, der bruken av jodberiket salt er utbredt, kan økt nivå av jod i melk øke risikoen for at inntaket hos personer som har stor andel meieriprodukter i kosten blir for høyt. På grunn av dette har det Europeiske organet for mattrygghet, EFSA, foreslått en reduksjon av den tillatte mengden jod i storfefôr fra 5 til 2 mg jod per kg fôr.

I Storbritannina, der saltet sjelden er jodberiket, er befolkninga mer avhengig av melk og meieriprodukter for å få nok jod. Det britiske ernæringsrådet (National Diet and Nutrition Survey data) anslår at melk og meieriprodukt står for 31-52% av jodforsyninga i den britiske dietten. 

I Storbritannia er det anbefalt med et daglig inntak av 140 µg jod, hvorav bare litt over halvparten kommer fra andre kilder enn melk og meieriprodukter. Basert på resultatene fra studien vil en liter melk gi 53% og 88% av det daglige anbefalte inntaket om den er henholdsvis konvensjonelt eller økologisk produsert.  Men gravide og ammende kvinner har et større jodbehov (250 µg/dag) og er derfor mer utsatt for jodmangel, noe som kan påvirke nevrologisk utvikling hos spebarn.     

Flere bevis for positive helseeffekter av økologisk mat

Arbeidet bygger på tidligere studier av forskergruppa, med eksperter fra Storbritannia, USA, Frankrike, Italia, Sveits og Polen, der en undersøkte innholdsstoffer i økologiske og konvensjonelle matplanter. Den forrige studien viste at økologiske vekster og plantebasert mat har opptil 60% høyere innhold av viktige antioksidantar enn konvensjonelt dyrka vekster og inneholdt mindre av det toksiske tungmetallet kadmium.

 «Vi har vist at det uten tvil er forskjell i innholdsstoffer mellom økologisk og konvensjonell mat. Samla sett så indikerer de tre studiene på henholdsvis plantekost, kjøtt og melk at å gå over til å spise økologisk frukt, grønnsaker, kjøtt og meieriprodukt gir signifikant høyere mengder antioksidanter og omega-3 fettsyrer i kosten», konkluderer professor Leifert.

“Vi trenger flere, godt designa forsøk og studier før vi presist kan bestemme forskjeller i innholdet i kjøtt fra ulike husdyrslag og for mange andre ernæringsmessige viktige stoffer (vitaminer, mineraler, toksiske metaller og sprøytemiddelrester), siden det per dags dato er for lite data til å gjøre slike sammenligninger. Det faktum at det nå er mange mor/barn-kohortstudier som viser en sammenheng mellom inntaket av økologisk mat og positive helseeffekter, illustrerer hvorfor det er viktig å undersøke sammenhengen mellom hvordan vi produserer maten og hvilken helse vi har».  Forfatterne understreker at det bare er i noen få studier at økologisk og konvensjonelt kjøtt har blitt sammenlignet, og at selv signifikante resultater kan inneha stor grad av usikkerhet. De ønsker derfor fortsatt debatt om temaet, både vitenskapelig og i offentligheten. 

Databasen som er brukt i analysen er tilgjengelig på hjemmesida til Universitetet i Newcastle: http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF

Kilder

Średnicka-Tober, D. m.fl. 2016. Higher PUFA and omega-3 PUFA, CLA, a-tocopherol and iron, but lower iodine and selenium concentrations in organic bovine milk: A systematic literature review and meta- and redundancy analysis. British Journal of Nutrition, 115(6), s. 1043-1060  

Średnicka-Tober, D. m.fl. 2016. Composition differences between organic and conventional meat; a systematic literature review and meta-analysis. British Journal of Nutrition 115, s. 994-1011

Les mer

Bernhoft, A. 2022. Økologisk mat mer næringsrik enn konvensjonell mat. forskersonen.no, 25.12.2022

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no