Kløver binder nitrogen i jorda slik at gjødselbehovet blir mindre. Foto: Anita LandKløver binder nitrogen i jorda slik at gjødselbehovet blir mindre. Foto: Anita Land

Landbrukets klimapåvirkning

Driftssystemer som bruker lite nitrogen og tar vare på karbonet i jorda vil gi reduserte utslipp av klimagasser fra landbruket. 

Klimarapport
Klikk på bildet og les rapporten

Slike driftsmetoder praktiseres i økologisk landbruk. Dette er konklusjoner som framkommer i en rapport utgitt av Ekologiska Landbrukarna i Sverige.

Rapporten er skrevet med utgangspunkt i svensk landbruk, og det meste er også relevant for norske forhold. Forfatteren har gjennomgått forskning internasjonalt, som peker på at landbruket må redusere tilførselen av nitrogen for å bidra til reduserte klimagassutslipp. Ikke minst gjelder det nitrogen som tilføres gjennom kunstgjødsel. Dette er "nytt" nitrogen fra lufta, i motsetning til det nitrogenet som allerede fins i organiske forbindelser. Økt mengde nitrogen gir økte utslipp av lystgass, som har rundt 300 ganger sterkere oppvarmingseffekt som karbondioksid. 

Rapporten konkluderer også med at landbruket kan bidra til reduksjon i klimapåvirkninger gjennom økt karbonlagring i jord. Dette kan blant annet gjøres med mer eng/grønngjødsel i vekstskiftet, også på gårder med åkerproduksjoner. Drøvtyggernes bidrag til drivhusgassutslipp pga metanproduksjon diskuteres også. Globalt må antall drøvtyggere reduseres på grunn av dette. Samtidig er deres evne til å omgjøre grovfôr til menneskemat unik, noe som gjør dem til en viktig del av en bærekraftig og tilstrekkelig stor matproduksjon globalt. 

Økologisk landbruk har en viktig rolle i utviklingen av et mer bærekraftig landbruk. Gjennom utvikling av driftssystemer med bla. reduserte mengder nitrogengjødsling, økt bruk av eng og grønngjødsel og arealtilpasset husdyrhold kan økologisk landbruk ha en spydspissfunksjon for landbruk generelt i en slik utvikling.

De delene av rapporten som omhandler effektene av klimagassutslipp er skrevet med et globalt perspektiv, siden slike utsllipp har virkning globalt, uansett hvor utslippene skjer. Forslagene til tiltak for reduserte utslipp er innrettet mer nasjonalt for Sverige.  

Rapporten er utarbeidet av Ekologiska lantbrukarna på oppdrag fra det svenske Jordbruksverket. De ønsket en samlet oversikt over det økologiske landbrukets rolle og utfordringer mht klimapåvirkning, rettet mot rådgivere og bønder. Ekologiska lantbrukarna er den svenske søsterorganisasjonen til Økologisk Norge. De har utgitt en kort studieveiledning til rapporten, som gir mulighet til fordypning i stoffet og å diskutere tiltak på gårdsnivå for å redusere landbrukets klimapåvirkning.

Einarsson, P. 2020. Lantbruket och klimatet. Ett helhetsgrepp. Ekologiska lantbrukarna

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no