Jord

Mer jordliv med økologisk drift

For første gang er det utført en metaanalyse av forskning fra hele verden som viser at det er forskjell på mikrolivet i økologisk og konvensjonelt drevet jord.

I økologisk landbruk er det viktig å legge til rette for god jordfruktbarhet. Et mest mulig allsidig og aktivt jordliv spiller en viktig rolle for blant annet sirkulasjon av næringsstoffer og kontroll av skadegjørere. Flere studier har konkludert med at økologisk landbruk har en positiv effekt på jordhelse og -kvalitet, inkludert mikrolivet i jorda. Hittil har det imidlertid ikke vært utført noen systematisk sammenligning mellom mikrolivet i økologisk og konvensjonell jord på globalt nivå.

Forskere i Sveits har nå gått gjennom data fra 56 ulike prosjekter, med i alt 149 sammenligninger mellom konvensjonell og økologisk drift. Registreringene er utført i ulike klimatiske soner og med varighet fra tre til mer enn 100 år.

Resultatene av denne metaanalysen viste at jord som ble drevet økologisk hadde høyere innhold av karbon og nitrogen bundet i jordliv, og høyere aktivitet av dehydrogenase, urease og protease, som er mål på jordorganismenes aktivitet. Det var særlig vekstskifte, bruk av belgvekster og organisk gjødsel som hadde betydning for mikrolivets størrelse og aktivitetsnivå. Mikrolivet påvirkes også av bruken av arealene (åker, fruktdyrking, eng og beite), dyrking av ett- eller flerårige vekster og klimasone.

Lori, M. m. fl. 2017. Organic farming enhances soil microbial abundance and activity—A meta-analysis and meta-regression. PLoS One, 12(7): e0180442. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180442

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no