MER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita LandMER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita Land

Økologisk driftsform og biologisk mangfold

Mange undersøkelser viser at en økologisk driftsform gir økt artsmangfold. Men også i det økologiske landbruket trengs det spesielle tiltak for å sikre biodiversitet på gardsnivå.

Metaanalyse av mange observasjoner

I 2014 ble det publisert to vitenskapelige artikler som begge omhandler biologisk mangfold i økologisk landbruk. Den ene presenterer en metaanalyse av i alt 94 sammenlignende studier av biologisk mangfold i økologisk og konvensjonell drift, den andre gjengir resultater fra et fireårig prosjekt hvor biologisk mangfold på rundt 200 gårder ble undersøkt.

Metaanalysen omfattet totalt 184 observasjoner, for det meste utført i Europa og Nord-Amerika. Artsmangfoldet ved økologisk og konvensjonell drift i alle disse studiene ble sammenstilt i analysen. Forskerne undersøkte driftsintensitet i landbruket og effektene av økologisk landbruk på biodiversitet. De fant at økologisk drift gav 30 % større artsmangfold enn konvensjonell drift i snitt for alle observasjonene. Denne differansen har vært stabil i prosjekter gjennomført de siste 30 årene. Forskjellene var størst i intensive åkerlandskap. Forskjellene varierte dessuten mellom arter, for pollinerende insekter var det for eksempel 50 % flere arter på økologisk areal i forhold til konvensjonelt areal.

Biologisk mangfold påvirkes av mange faktorer

Samme år ble også resultatene fra et internasjonalt prosjekt, hvor også norske forskere deltok, publisert. I dette prosjektet ble biologisk mangfold på mer enn 200 gårdsbruk i 12 regioner Europa og Afrika registrert i fire år. Tolv gårder i Nord-Østerdal deltok, halvparten av dem var økologiske. Konklusjonen også i dette arbeidet var at økologiske jorder hadde høyere artsmangfold enn konvensjonelle jorder. Denne forskjellen var imidlertid ikke signifikant når gårdsbruket ble sett under ett, og andre leveområder, som små restarealer og åkerkanter, ble tatt med i undersøkelsene. Forekomsten av sjeldne eller truete arter ble heller ikke påvirket av driftsformen.

Biologisk mangfold påvirkes av flere forhold enn bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, blant annet vekstskifte og variasjon i jordbrukslandskapet (åkerholmer, åpne vannveier, vanndammer, steingjerder osv.). For å opprettholde mangfoldet i jordbrukslandskapet trengs det derfor mange ulike leveområder. Det betyr at også økologiske bønder må ha et bevisst forhold til biologisk mangfold og hvordan det skal opprettholdes på eget gårdsbruk, og gjennomføre tiltak for å sikre biodiversiteten.

Tuck, S. l., C. Winqvist, F. Mota, J. Ahnström, L. A. Turnbull & J. Bengtsson 2014. Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchial metanalysis. Journal of Applied Ecology, Vol 51 (3), pp. 746-75

Schneider, M.K. m.fl. 2014.Gains to species diversity in organically farmed fields are not propagated at the farm level. Nature Communications 5: 4151.

Les mer

Daouti, E. m.fl. 2024. Functional redundancy of weed seed predation is reduced by intensified agriculture. Ecology Letters (27) 4, https://doi.org/10.1111/ele.14411

Rossi, E. m.fl. 2019. Ground Beetle (Coleoptera:Carabidae) Assemblages and Slug Abundance in Agricultural Fields under Organic and Low-Input Conventional Management within a Long-Term Agronomic Trial in Central Italy. Environmental Entomology, XX(XX), 2019, s.1-11

Humbert, J.-Y. m.fl. 2010. Impact of different meadow moving techniques on field invertebrates. Jour. Appl. Entomol. 134 (2010) 592-599

Lampkin, N. & B. Pearce 2021. Organic farming and biodiversity. Policy options. IFOAM Organics Europe 

Pfiffner, L. & S. Stöckli 2023. Agriculture and biodiversity. Impacts of different farming systems on biodiversity. Factsheet no. 1548, FiBL

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no