Anita Land Melking 3694

Økologisk melkeproduksjon er effektiv

«Lønnsomhet i økologisk og konvensjonell melkeproduksjon» er tittel på en masteroppgave i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole, våren 2018. 

Lik lønnsomhet

Studien konkluderer med at det ikke er forskjell i lønnsomhet mellom økologisk og konvensjonell melkeproduksjon. Derimot er økologiske bruk mer effektive enn konvensjonelle bruk ut fra sine forutsetninger for produksjon. Effektivitet er i dette arbeidet forstått som forholdet mellom innsatsvarer og ferdigvarer i en produksjon, eller med andre ord hvor effektive brukene er til å maksimere inntektene ut fra gitte innsatsfaktorer.

Effektivitetsanalysen fastslår at økologiske bruk er mer effektive enn konvensjonelle. De oppnår derfor den samme lønnsomheten. Et annet funn er at konvensjonelle bruk har et høyere teoretisk inntjeningspotensial enn økologiske.  

 

Foto: Steffen Adler, NIBIO
Foto: Steffen Adler, NIBIO

Omfattende datagrunnlag

I arbeidet sitt har studentene hatt tilgang til data fra Kukontrollen, Tine Rådgiving, fra årene 2014, 2015 og 2016. Det er brukt data fra 59 økologiske bruk og 854 konvensjonelle bruk.

Datagrunnlaget i denne lønnsomhetsstudien er betydelig større enn i undersøkelser som tidligere er gjort i Norge for å sammenligne økonomien i økologisk og konvensjonell driftsform. Metodisk skiller også denne studien seg ut ved måten konvensjonelle bruk er sammenlignet med økologiske bruk. I dette arbeidet er det tatt hensyn til en rekke såkalte matchingsvariabler for å skape mest mulig sammenlignbare utvalg av økologiske og konvensjonelle bruk. Dette styrker konklusjonene.

Forfatterne påpeker selv svakheten ved at de ikke har hatt informasjon om arbeidstimer i melkeproduksjonen, slik at eventuelle forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle bruk ikke inngår i regnestykkene.

Haga, H. & K. B. Lindblad 2018. Lønnsomhet i økologisk og konvensjonell melkeproduksjon. Har valg av driftstype effekt på lønnsomhet?Masteroppgave i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole

Les mer

Brathagen, K. 2020. Et regneeksempel på omlegging til økologisk drift. Buskap nr. 4, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no