MER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita LandMER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita Land

Plantemangfold i grasmark reduserer skadedyrangrepene

Registreringer gjort på grasarealer i USA og Tyskland viser at den negative effekten skadedyr hadde på grasavlingene ble halvert med økt antall plantearter, sammenlignet med monokultur.

Trykk på bildet og les hele studien
Trykk på bildet og les hele studien

I økologisk landbruk legger en vekt på å utnytte fordelene ved et stort biologisk mangfold i dyrkinga, blant annet for å styrke kulturplantenes motstandskraft mot skadegjørere og sikre avlingene. I konvensjonelt landbruk er det et mål om å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler, og stadig flere undersøkelser viser at økt biologisk mangfold i kulturlandskapet kan bidra til dette.

For å undersøke effekten av plantemangfold i grasmark har forskere i USA og Tyskland studert hvordan insekter og edderkopper oppfører seg ved ulike artsblandinger, og hvordan dette virker inn på avlingene. Registreringene var toårige, på arealer med langtliggende forsøk innen biodiversitet. Antall plantearter varierte fra 1 til 16, og registreringene ble gjort 8 -10 år etter anlegg av feltene.

Forskerne fant store forskjeller på effekten de ulike plantebestandene hadde på skadedyrene, de naturlige fiendene deres og på avlingene. De beregnet energiflyten hos dyr og planter, og fant blant annet 162 % større energiomsetning hos rovinsektene der det var 16 plantearter, sammenlignet med der det var bare en grasart. Skadegjørerne hadde derimot lavere energiomsetning ved større plantemangfold. Mindre energiomsetning betyr mindre aktivitet og dermed mindre skade. Beregninger viste også at for hvert gram biomasse plantene produserte tapte plantene i blandingen med 16 arter 44 % mindre pga. skadedyrangrep, enn plantene der det bare var en art.

Forskerne mener at resultatene kan forklares på flere måter, blant annet at den store plantediversiteten gjør at skadeinsektene har problemer med å finne fram til vertsplantene, noe som gjør at de ikke trives så godt og kanskje forflytter seg vekk fra arealet. Samtidig trives nyttedyr som rovinsekter og edderkopper bedre der det er stort mangfold, kanskje fordi de får flere gjemmesteder, bedre overvintringsmuligheter og mer jevn næringstilførsel. I sum betyr det både økte avlinger og mindre insektskade på plantene.

I Norge har vi få problemer med insektskade i engdyrking, men resultatene fra disse studiene er interessante også for andre kulturer, der skadedyrproblemene er større.

Barnes, A.D. m.fl. 2020. Biodiversity enhances the multitrophic control of arthropod herbivory. Science Advances, Vol 6, no 45

Les mer

Cappelli, S.L. m.fl. 2022. Plant biodiversity promotes sustainable agriculture directly and via belowground effects. Review. Trends in Plant Sciences, Vol 27, no. 7, s. 674-687

Humbert, J.-Y. m.fl. 2010. Impact of different meadow moving techniques on field invertebrates. Jour. Appl. Entomol. 134 (2010) 592-599

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no