MOT SKADEDYR OG FOR POLLINERING: Blomsterstriper kan bidra til bedre avlinger. Foto: Jon Anders StavangMOT SKADEDYR OG FOR POLLINERING: Blomsterstriper kan bidra til bedre avlinger. Foto: Jon Anders Stavang

Blomsterstriper bidrar til skadedyrkontrollen

Registreringer i Nord-Amerika, Europa og New Zealand viser at blomsterstriper og annen kantvegetasjon har positiv verdi for jordbruksproduksjonen i nærheten. Blomsterstriper bidrar bla. til bedre biologisk skadedyrkontroll og gir bedre pollinering.

Blomsterstripe Artikkel
Trykk på bildet og les hele forskningsartikkelen

Det er kjent at bruk av blomsterplanter, dyrket i striper mellom kulturvekstene eller som kantbed, har flere positive effekter på jordbruksvekstene i nærheten. En internasjonal metastudie har undersøkt effekten av blomsterstriper og kanthekker og analysert data for dette fra 529 steder i Nord-Amerika, Europa og New Zealand.

Forskerne fant at særlig blomsterstriper har positiv verdi for landbruket. Slik vegetasjon gir føde, husly og overvintringsmuligheter for insekter og andre dyr som bidrar med pollinering og opptrer som naturlige fiender overfor forskjellige skadedyr. I gjennomsnitt for alle studiene økte blomsterstripene den biologiske skadedyrkontrollen i kulturvekstene med 16 %. Blant de naturlige fiendene er det blant annet rovbiller og edderkopper som finner skjul og overvintringsmuligheter i blomsterstripene. Forskerne fant ikke samme effekt av hekker, men de hadde imidlertid positiv effekt på pollineringen av kulturvekstene i nærheten.  

Blomsterstripenes effekt på pollinering var tydeligst der det var flerårige felt med stort artsmangfold. Det er derfor viktig å finne fram til et mangfold av arter som er tilpasset voksestedet, som overvintrer godt og som gir føde og skjul så stor del av vekstsesongen som mulig. Flerårige blomsterstriper dekker også behovet mange nyttedyr har for overvintring i jorda under blomsterplantene. Jordarbeiding i forbindelse med tilsåing hvert år vil derfor forstyrre en slik overvintring.

Forskerne påpeker at pollineringen faller raskt med økende avstand til hekker og blomsterstriper.

Albrecht, M. m.fl. 2020. The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination services and crop yield: a quantitative synthesis. Ecology Letters 2020

Les mer

Balfour, N.J. & F.L. Ratnieks 2022. The disproportionate value of "weeds" to pollinators and biodiversity. Journal of Applied Ecology 59: 1209-1218

Lambion, J. & P. van Rijn 2021. Flower strips: a tool for pest control in greenhouses. www.grab.fr

Ögren, E. & S. Furuhed 2020. Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen. Jordbruksinformation 7, 2020. Jordbruksverket

Det svenske Jordbruksverket har utgitt 16 faktaark om ulike nyttedyr og om hvordan en kan få dem til å trives, les mer her.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no