Foto: Jon Anders StavangFoto: Jon Anders Stavang

Flerårige blomsterstriper i frukthager

Hefte om bruk av blomsterstriper som et ledd i forebyggende plantevern i epledyrking er nå oversatt til norsk.

Fleråring Blomsterstriper I Epledyrking

Undersøkelser viser at antall nyttedyr øker med større biologisk mangfold i frukthagen. Økt antall nyttedyr vil bidra til å forebygge skadedyrangrep. Å dyrke blomsterstriper mellom treradene tiltrekker naturlige fiender til flere av de viktigste skadegjørerne. Blomsterstriper i eplehagen bidrar med mat og beskyttelse for nyttedyr som marihøne, gulløye, blomsterfluer, saksedyr, snylteveps, nebbteger og bladteger. Edderkopper har også nytte av blomsterstriper.

Mange nyttedyr har ulik kost som larve og som voksen, larvene spiser andre insekter og midd, som voksne lever de bla. av nektar og pollen. Tilgang på blomsterplanter i frukthagen vil derfor fremme bestanden av nyttedyr gjennom hele sesongen ved at de voksne individene får tilgang på mat og skjul. Det er påvist at blomsterstriper kan øke bestanden av bladlusspisende marihøner og nebbteger. Blomsterstriper kan også øke antallet av saksedyr og rovbiller, fordi det gir dem flere skjulesteder. Disse spiser bla. larver av epleviklere, som kommer ut av frukten for å forpuppe seg. Snylteveps parasitterer bla. viklere, men vil som voksne ha nytte av maten blomsterstripene kan gi dem.

Bestanden av nyttedyr trenger tid på å etablere seg. I praksis betyr det at effekten av tiltakene vil øke over år og at det er i flerårige kulturer tiltakene vil ha best virkning.

I det internasjonale prosjektet EcoOrchard har forskere, rådgivere og epledyrkere i ni land utviklet metoder for bruk av blomsterplanter i økologisk epledyrking for å tiltrekke naturlige fiender. Utprøvinger og registeringer har vært utført hos profesjonelle epledyrkere. I prosjektet er det utviklet et temahefte som beskriver bruk av blomsterstriper. Dette heftet er nå oversatt til norsk.

Anbefalingene i heftet bygger på erfaringer fra forsøk og praksis i flere europeiske land, bla. Sverige og Danmark. Bruk av blomsterstriper i norske frukthager er foreløpig svært begrenset. Blomsterstriper inne i selve frukthagen er spesielt nyttig på store arealer. Blomsterplanter i kanten av frukthagen, på vendeteiger eller i tilknytning til kjøreveier kan være mer aktuelle på mindre arealer. Vegetasjonen rundt og i evt. randsoner er også viktig for biodiversiteten inne i frukthagen. Kunnskap om og tilpasning til lokale forhold er nødvendig for å oppnå en effekt som er god nok til å forsvare kostnader og arbeidstid brukt på å øke biodiversiteten i fruktdyrkinga.

Pfiffner, L. m.fl. 2018. Flerårige blomsterstriper – et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking. Norsk oversettelse 2019

Les mer om prosjektet EcoOrchard her.

Les mer

Balfour, N.J. & F.L. Ratnieks 2022. The disproportionate value of "weeds" to pollinators and biodiversity. Journal of Applied Ecology 59: 1209-1218

Gustavsson, B. 2022. Blommor för bin – en sammanställning av olika örters attraktionsvärde för bin. JO22:6 Jordbruksverket

NLR Viken 2019. Tiltak for leveområder for pollinerende vekster. Skjøtsel av kantarealer og areal tatt ut av bruk.

Ögren, E. & S. Furuhed 2020Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen. Jordbruksinformation 7, 2020. Jordbruksverket

Det svenske Jordbruksverket har utgitt 16 faktaark om ulike nyttedyr og om hvordan en kan få dem til å trives, les mer her.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no