Økologisk  norsk persille er ikke ofte å se i butikkene. men det bør være et marked for det. Foto: DebioØkologisk norsk persille er ikke ofte å se i butikkene. men det bør være et marked for det. Foto: Debio

Produsentsamarbeid for mer økologisk grønt

Hvordan øke den norske produksjonen av økologiske grønnsaker og poteter? Nabosamarbeid kan gi tilgang på egnede arealer for dyrking av radkulturer.

Omfanget av norsk produksjon av økologiske grønnsaker står ikke i forhold til den økende etterspørselen. En utredning til partene i Jordbruksoppgjøret 2016 om muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker konkluderte blant annet med at samarbeid mellom husdyr- og grønnsaksprodusenter er nødvendig for å øke produksjonen av økogrønt.

Kartlegging av utfordringer

På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har det derfor i regi av Foregangsfylke økologiske grønnsaker blitt utarbeidet en rapport som omhandler produsentsamarbeid som virkemiddel for å øke produksjonen av økologiske grønnsaker. Rapporten omfatter en kartlegging av utfordringene knyttet til økt tilgang på arealer for å kunne drive vekstskifte og forslag til tiltak for å øke produksjonen.

Spesialisering av husdyr- og planteproduksjon, både mellom distrikter og hos den enkelte produsent hindrer tilgangen på egnede arealer for grønnsaksdyrking. Økologisk produksjon fordrer et allsidig driftsopplegg og det er svært vanskelig å lykkes med spesialisert økologisk grønnsaksdyrking, uten vekstskifte. Per i dag er det for lite omlagt økologisk areal og for få husdyrprodusenter i nærheten av de områdene hvor det drives omfattende grønnsaksdyrking.

Vekstskifte er nødvendig

Nabosamarbeid med vekstskifte er avgjørende for å øke produksjonen av økologiske grønnsaker i Norge. Det er særlig samarbeid med økologiske mjølkeprodusenter og andre med eng i vekstskiftet som vil gi fordeler innen agronomi generelt og plantevern spesielt. Det fins allerede gode eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis. Økologiske grønnsaksprodusenter som ble spurt om hvilke fordeler de har av vekstskifte med husdyrprodusenter, svarte følgende: bedre ugraskontroll, bedre jordstruktur, mer organisk materiale i jorda og mer jordliv der det har vært eng og blitt gjødslet med husdyrgjødsel. De økologiske husdyrprodusentene nevnte blant annet bedre ugraskontroll som en stor fordel ved samarbeidet.

Dyktige produsenter

Motiverte og dyktige produsenter er en forutsetning for å lykkes med økologisk grønnsaksproduksjon. Aktuelle produsenter kan være økologiske grønnsaksprodusenter som vil utvide eksisterende areal, andre økologiske produsenter som vil bruke noe av sitt engareal til åkerkulturer eller konvensjonelle grønnsaksprodusenter som vil legge om hele eller deler av arealet sitt. I områder der det allerede er økologiske mjølkeprodusenter og der TINE åpner opp for flere kontrakter om merpris for økologisk mjølk ligger forholdene spesielt godt til rette. Det ligger særlig godt til rette for nabosamarbeid i deler av Østfold og Vestfold, nedre deler av Buskerud, deler av Hedmark, Oppland og Akershus og i noen områder av Trøndelag, særlig rundt Trondheimsfjorden.

Norsøkrapport Produsentsamarbeid

Mer kontakt på tvers

Det må legges til rette for bedre kommunikasjon mellom produsenter på tvers av produksjonene. For at produsenter skal kunne inngå nabosamarbeid kan ulike instanser bidra. En elektronisk kartløsning med produsentoversikt er utviklet i regi av Foregangsfylke økologiske grønnsaker og Fylkesmannen i Vestfold og vil være et viktig redskap for produsenter og rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning(NLR) og offentlig landbruksforvaltning. I noen distrikter kan en lokal «jordbank» være til hjelp. Rådgiverne i NLR kan bidra med nødvendig kunnskap innen jord- og plantekultur.

Omsetningsleddet har en viktig rolle

Omsetningsleddet har en viktig rolle i å legge til rette for økt produksjon. De store grossistene må sørge for leveringsbetingelser som er akseptable for produsentene når det gjelder pris, langsiktighet og andre vilkår. Økt etterspørsel i markedet må følges opp i produsentorganisasjonene og legges inn i produksjonsplanene. Produsenter med små salgsvolum bør kunne omsette sine varer gjennom andre salgskanaler hvis ikke de store grossistene er interessert. Dette kan gi muligheter for økt produksjon, også i områder som har lite grønnsaksproduksjon fra før.

Myndighetene kan også bidra

Målretta tilskudd og støtteordninger fra det offentlige kan stimulere til mer nabosamarbeid. Både spesielle tilskudd knytta til økologisk grønnsaksproduksjon og uttalte prioriteringer innen mer generelle ordninger kan hjelpe produsentene til å starte omlegging eller utvide eksisterende areal. Regelverk for parallellproduksjon og tillatte gjødselmidler må være oppdatert og bli kommunisert ut til produsenter og rådgivere slik at det ikke er tvil om tolkning og praktisering.

 Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i en arbeidsgruppe bestående av prosjektlederen for Foregangsfylke økologiske grønnsaker, en landbruksrådgiver i NLR Viken, en grønnsaksprodusent og forsker i NORSØK, Grete Lene Serikstad, som har skrevet rapporten.

 Serikstad, G.L. 2016. Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon. Utfordringer og tiltak. NORSØK Rapport nr. 6/2016

Landbruksdirektoratet 2016. Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker. Utredning til partene i jordbruksoppgjøret 2016. Rapport nr. 10/2016 

Les mer

Rölin, Å. 2015. Växtföljd. Ekologisk grönsaksodling på friland. Jordbruksverket

Ulfeng, H. 2020. Nye grønnsakskart viser hvor det er best å dyrke. nibio.no 8.6.2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no