Paprika Foto Debiomatvarer 6 29314189753 O

Markedet øker, men lite tilgang på norsk økologisk frukt, bær og grønt

Markedet for økologisk frukt, bær og grønt øker. Det er et mål at økt forbruk skal dekkes mest mulig med norsk produksjon. Flaskehalser og muligheter for økt norsk produksjon er kartlagt i to rapporter utgitt av Landbruksdirektoratet og NIBIO.

Nibio Rapport Flaskehalser

Partene i Jordbruksoppgjøret i 2015 ga Landbruksdirektoratet oppgaven med å kartlegge utfordringene i produksjon og marked for økologiske grønnsaker, frukt og bær. Med hjelp fra foregangsfylkene for økologiske grønnsaker, Vestfold, og frukt og bær, Hordaland og Sogn & Fjordane, har de utarbeidet en rapport som tar for seg disse problemstillingene. Det lille produksjonsvolumet, og dermed ujevn tilgang på varer, begrenser muligheten for å danne effektive verdikjeder.

Som en del av arbeidet har NIBIO gjort en kvalitativ studie av hele verdikjeden for økologisk frukt og grønt, i form av intervjuer og spørreundersøkelse blant aktører på ulike nivå i verdikjeden. Norsk økologisk produksjon av f.eks. gulrot er stor, mens det er for lite av f.eks. potet, løk og det meste av frukt og bær. De små mengdene gjør at det ikke er tilgang på produkter gjennom hele året, samtidig som noen produsenter ikke får omsatt hele produksjonen.

Rapporten peker på flaskehalser og muligheter i hele verdikjeden, både hos produsenter, pakkeri/fruktlager, grossister, omsetningsledd og butikk/storhusholdning. Markedet for norskproduserte økologiske varer er stort, både fordi forbrukerne foretrekker det og fordi leveransene går raskere enn importert vare. Grossister og butikker i undersøkelsen hevder dessuten at norskproduserte varer som regel har best kvalitet. 

Landbruksdirektoratet konkluderer blant annet med at tilgang på husdyrgjødsel og engareal til vekstskifte er tiltak som kan bedre forutsetningene for økt produksjon. Markedsføring og produktutvikling kan også være effektive tiltak for øke tilgangen på produkter. Bedre informasjon mellom aktørene i verdikjeden i form av tilbud, etterspørsel og pris nevnes også som tiltak.

 Les mer

Vollmo, T. (ansv.) 2016. Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker. Utredning til partene i jordbruksoppgjøret 2016. Rapport nr. 10/2016, Landbruksdirektoratet

Milford, A.B. m.fl. 2016. Flaskehalser og muligheter i verdikjeden for økologisk frukt, bær og grønnsaker. NIBIO Rapport 2 (36)

Svendgård-Stokke, S. 2020. Nye grønnsakskart viser hvor det er best å dyrke. NIBIO.no 8.6.2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no