ØKOLOGISKE FORBRUKERVANER: Forbrukere lenger sør i Europa er mer bevisst om de spiser økologisk enn forbrukere i Norge, ifølge en studie utført av Oslo Met. Foto: Foto av rawpixel.com form PxHereØKOLOGISKE FORBRUKERVANER: Forbrukere lenger sør i Europa er mer bevisst om de spiser økologisk enn forbrukere i Norge, ifølge en studie utført av Oslo Met. Foto: Foto av rawpixel.com form PxHere

Forbrukerholdninger til økomat i Europa

Forbrukere i Nord-Europa har tiltro til at myndighetene sørger for at den generelle matkvaliteten er god. I Sør-Europa handler forbrukerne mer etter sesong og ofte utenom de store kjedene. Begge deler har stor betydning for forbruket av økologisk mat.

Skjermbilde 2021 09 21 Kl 15 16 34
LES HELE RAPPORTEN: Trykk på bildet og les hele rapporten.

Forbrukerundersøkelse

Disse forskjellene mellom forbrukere i Europa kommer fram i en spørreundersøkelse utført av forskere ved OsloMet. Undersøkelsen var en del av det europeiske Organic PLUS-prosjektet. Målet i prosjektet er å finne alternativer til driftsmidler som brukes i økologisk landbruk, men som man av ulike årsaker ønsker å fase ut, f.eks. kobber, mineralolje, plast og torv.

Mer enn 15 000 forbrukere svarte på spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen, som omfattet sju europeiske land: Norge, Polen, Storbritannia, Italia, Frankrike, Spania og Tyskland. I tillegg til å bli spurt om hvor viktig de mente det er å unngå at ulike uønskete stoffer blir brukt i økologisk landbruk, ble de også spurt om sitt forbruk av økologisk mat og mer generelle forbrukerspørsmål knyttet til mat. Forbrukerne som svarte ble delt inn i tre grupper etter hvor mye økologisk mat de spiste: ofte, noen ganger eller lite/aldri.

Viktig å fjerne uønska stoffer

Forbrukerne i undersøkelsen mente det var viktig å redusere eller fjerne totalt bruken av flere av de uønskete stoffene som Organic PLUS-prosjektet arbeider med. Dette var viktigere enn at den økologiske maten skulle være vegansk, dvs. produsert uten bruk av animalske innsatsmidler som for eksempel husdyrgjødsel eller at det blir brukt konvensjonell halm som strø i økologiske fjøs. Det var særlig de forbrukerne som spiser økologisk mat ofte, som mente det var viktig å fase ut uønskete stoffer fra økologisk landbruk. De var positive til strengere regler og var også villige til å betale mer for produkter produsert uten slike stoffer.

Ulike holdninger til økologisk mat

I tråd med tidligere forskning, viste denne undersøkelsen at norske forbrukere har høy tillit til myndighetene og de ulike aktørene i verdikjedene for mat, noe som kan være med på å forklare den lave interessen mange har for bruk av økologisk mat. Britiske og norske forbrukere svarte oftere «vet ikke» på positive utsagn om økologisk mat, sammenlignet med forbrukere i land i Sør-Europa. Mange britiske forbrukere svarte at de aldri spiste økologisk mat og blant de norske forbrukerne var det svært få som svarte at de spiste økologisk mat ofte.

Flere italienske og franske forbrukere svarte at de spiste økologisk mat ofte, dvs. hver dag eller 4-6 ganger per uke. I tillegg er de ofte på utkikk etter økologisk merket mat når de handler. En større andel av forbrukerne i Italia og Spania, sammen med polske forbrukere, handler mye av maten utenom store matvarebutikker. Isteden handler de i mindre butikker og direkte fra produsentene, gjerne mer lokalt produsert, særlig de økologiske matvarene.

På spørsmålene om hvordan bruken av uønskete stoffer bør fases ut av økologisk produksjon gav forbrukerne i de ulike landene noe ulike svar. Forbrukere i Italia, Frankrike, Spania og Polen la større vekt på strengere regler og evt. forbud mot bruk av slike innsatsfaktorer enn forbrukerne i Norge og Storbritannia. Disse svarte oftere «vet ikke» mht. hvordan bruken av innsatsfaktorene kunne reduseres. Svarene er i samsvar med forbrukernes tiltro til nåværende regler og kontroll mht. matkvalitet i det enkelte land. 

Forbrukerne aktive i prosjektarbeidet

I tillegg til forbrukerundersøkelsen er det gjennomført såkalte kompetansegrupper i Storbritannia, Italia og Norge. En gruppe bestående av forbrukere og bønder har møttes over en rekke kvelder for å lære mer om økologisk landbruk og diskutere resultatene fra prosjektet. Et mål for dette arbeidet er å få tilbakemeldinger og synspunkter fra innbyggerne og berørte aktører på forskningen i prosjektet. Samlet viser svarene i spørreundersøkelsen at forbrukerne er opptatt av problemstillingene som Organic PLUS-prosjektet arbeider med.

Vittersø, G. m.fl. 2019. Survey on Public Opinion in Europe regarding contentious inputs – a report. Version 1.21. Organicplus.net 

Vittersø, G. m.fl. 2022. Europe wide Consumer Survey. Organic-PLUS Factsheet 2022-10

 

Organic-PLUS er et europeisk forskningsprosjekt under programmet European Horizon-2020. Målet med prosjektet er å utvikle alternativer til innsatsfaktorer i produksjonen som er omdiskutert og problematisk i økologisk landbruk. Eksempler er kobber, mineralolje og svovel til plantevern, konvensjonell husdyrgjødsel, plast til jorddekke og torv til oppal. Prosjektperioden er 2018-2022. I prosjektet deltar 25 partnere, fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Tyrkia, Spania, Hellas, Italia, Polen og Frankrike. NORSØK deltar fra Norge sammen med OsloMet, NLR og Økologisk Norge. Les mer om prosjektet: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/organic-plus-pathways-phase-out-contentious-inputs

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no