BIOKULL MOT LAGERSJUKDOMMER: Lovende resultater etter forsøk der poteter ble påført biokull for å hindre overføring av sykdommer på lager. . Foto: Tatiana RittlBIOKULL MOT LAGERSJUKDOMMER: Lovende resultater etter forsøk der poteter ble påført biokull for å hindre overføring av sykdommer på lager. . Foto: Tatiana Rittl

Kan biokull hemme utvikling av lagersjukdommer på potet og gulrot?

Forsøk viser at påføring av finmalt biokull har positiv effekt ved lagring av poteter og gulrot. Før praktisk bruk vil det imidlertid kreves mer utprøvinger og tilpasninger.

Rapport Charcoat
LES HELE RAPPORTEN: Trykk på bildet og les hele rapporten.

Biokull er et karbonrikt materiale som kan brukes til å forbedre kvaliteten på dyrka jord. Forskning har også vist at biokull kan motvirke plantesjukdommer som skyldes jordboende sopp, eller soppsmitte via bladene. NORSØK har undersøkt om påføring av knust biokull på overflaten av poteter og gulrot har effekt på forekomst av lagersjukdommer. Både gulrot og poteter er utsatt for smitte av mikroorganismer som kan gi store tap under lagring, i form av ulike sjukdommer som råte og skurv. Det er ikke uvanlig at 40 % av totalavlinga sorteres vekk under lagring.

Forsøk i ulik skala

For å undersøke om biokull kunne motvirke dette, ble det gjennomført forsøk i ulik skala fra laboratorium til storskala. I laboratoriet testet vi hvordan biokull kunne behandles for å kunne feste seg til overflaten på poteter og gulrot. I et middels skala-forsøk lagret vi gulrot med og uten biokull på overflaten under dårlige lagringsbetingelser, og undersøkte om det ble mindre sjukdom på røtter som var dekket med biokull. Forsøkene i stor skala ble gjennomført i lageret til Sunndalspotet AS, med kasser på 500 kg poteter med og uten påføring av biokull som forsøksenhet. Prosjektet omfattet også en vurdering av utfordringer med bruk av biokull til å dekke overflaten på poteter og gulrot.

Positiv effekt

Innledende forsøk i laboratoriet viste at biokull må knuses ned til en partikkelstørrelse på < 0,7 mm (< 700 µm) for å feste seg til overflaten på poteter. Slik biokullet forelå fra StandardBio AS, med furu som råstoff, var det kun 4 % av materialet som var så finkornet. Finkornet biokull som festet seg til overflaten av potetene løsnet ikke igjen av seg selv, men var likevel enkelt å fjerne ved vasking. Et enkelt lagringsforsøk (22 °C) med to plastbokser med poteter, dekket eller ikke dekket av biokull, viste noe større vekttap for poteter uten biokull. Det kan tyde på at påføring av biokull gir en form for isolasjon som hemmer respirasjon.

Lagringsforsøk med gulrot foregikk i mellomstor skala, der sekker med 15 kg gulrot ble lagret ved ca. 8 °C, dvs. godt over optimal lagringstemperatur. Gulrøttene var uvaska eller vaska, og deretter påført eller ikke påført biokull. Vaska gulrot påført biokull holdt seg betydelig bedre enn vaska gulrot uten biokull, men ikke like godt som uvaska gulrot. For uvaska gulrot ga ikke påføring av biokull noen ekstra holdbarhet eller redusert vekttap etter 3 måneders lagring.

I storskala, på lageret til Sunndalspotet AS, ble poteter med eller uten påføring av biokull lagret i vedsekker lagt inn i vanlige 500 kg kasser fylt opp med poteter. Påføring av biokull ga en betydelig nedgang i forekomsten av lagersjukdommer som sølvskurv. Andelen av poteter i klasse 1 økte med 10 %. I et potteforsøk med poteter der settepotetene var eller ikke var påført biokull og dyrket i jord smittet med svartskurv og tørråte, var det imidlertid ingen positiv effekt av biokull på veksten av potetplantene.

Nødvendig med finmalt biokull 

Hvis biokull skal tas i bruk til å dekke poteter eller andre grønnsaker, vil det kreve at materialet er finmalt. Dette er en annen form for bruk enn det biokull tidligere har vært brukt til, f.eks. til jordforbedring. Slik bruk vil gi utfordringer med støv, som kan gi eksplosjonsrisiko og utfordringer for helsa både til dem som arbeider med materialet og for folk i omgivelsene. Også i vaskevann vil finkornet biokull representere en utfordring som må vurderes. Biokullet i vår undersøkelse inneholdt 1,2 mg polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) per kilo tørt biokull. Dette er 1/3 av maksimal konsentrasjon for europeiske kvalitetskrav til biokull. PAH-innholdet vil påvirkes av substratet som forkulles, og av forholdene i pyrolyseprosessen. Bruk av biokull i finkornet form i stor skala vil kreve grundige undersøkelser og tilpasninger.

Prosjektet var et samarbeid mellom NORSØK, NIBIO, Landbruk Nordvest, Sunndalspotet As og StandardBio AS, med finansiering fra Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal.

Heltoft, P. m.fl. 2021. Bruk av biokull mot lagersykdommer i potet og gulrot. Fagforum potet 12.7.2021

Rittl, T. m.fl. 2021. Biochar coating potential to suppress storage diseases in carrots and potatoes (CHARCOAT). NORSØK Rapport nr 12, 2021

Les mer

Elsgaard, L. (red.) 2022. Knowledge synthesis on biochar in Danish agriculture. DCA Rapport nr. 208, Århus Universitet

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no