JORD OG KLIMA: Klimaendringer som økt temperatur og våtere vær kan gjøre at jorda mister jordkarbon raskere enn før. Flerårige vekster som enga på bildet er mer motstandsdyktige mot dette enn ettårige kulturer. JORD OG KLIMA: Klimaendringer som økt temperatur og våtere vær kan gjøre at jorda mister jordkarbon raskere enn før. Flerårige vekster som enga på bildet er mer motstandsdyktige mot dette enn ettårige kulturer.

Klimaendringer tapper karbon fra matjorda

Det er stor politisk interesse for å øke karbonlagring i jord som kompensasjon for menneskeskapte karbondioksidutslipp. Finske forskere mener imidlertid at potensialet for karbonlagring ikke er stort nok til å kompensere for tapet av karbon fra jord forårsaket av klimaendringer.

Å bevare innholdet av organisk karbon i matjorda er viktig både for å opprettholde essensielle jordfunksjoner og redusere klimaendringene. I nordlige regioner anslås klimaendringene å gå raskere enn det globale gjennomsnittet og vil medføre varmere somrer og mer nedbør. Nedbrytingen av organisk jordkarbon øker når det er varmere og mer fuktig i jorda. Boreale områder (i Nord-Europa, Russland, Kanada og Alaska) lagrer en fjerdedel av jordens organiske jordkarbon. Derfor er det spesielt viktig å finne ut hvordan klimaendringene vil påvirke jorda i disse områdene.

Forskere ved Senter for naturressurser i Finland har studert hvordan klimaendringer, forvaltningspraksis og historisk arealbruk påvirker karbonet i landbruksjorda. De har brukt en avansert modell og tatt jordprøver på 385 steder i ulike produksjons- og dyrkingssystemer i Finland over flere år.

Karbontapet i jorda øker

Studien viser at landsgjennomsnittet for organisk karbon i jorda ble redusert fra 2009 til 2018. Resultatene indikerer at økt sommertemperatur og nedbørmengde lå til grunn for tapet. Dyrkingssystemer med hovedsakelig ettårige vekster er mest eksponert for tap av jordkarbon. Produksjonssystemer med eng eller andre flerårige vekster viser seg å være mest fordelaktig for lagring av det organiske jordkarbonet.

Gammel matjord mer motstandsdyktig

I tillegg så forskerne at mineraljord som hadde blitt dyrket i mer enn hundre år tapte mindre karbon enn yngre dyrka jord under målingsperioden. En forklaring på dette kan være at karbonet i denne jorda har blitt bundet mer stabilt i små partikler i jorda, for eksempel leirmineraler og aggregater. Man så motsatte resultater for oppdyrket myrjord, der tapet av jordkarbon var betydelig større enn gjennomsnittet. Boreale regioner er preget av mye myrjord, og store områder har blitt drenert for å brukes til planteproduksjon.

Bekymringsverdig utvikling

Sammenhengen mellom klimaendringer og karbontap i denne studien viser en bekymringsfull utvikling. Det er spådd at sommertemperaturen i Nord-Europa kan øke med inntil  3 °C frem mot 2060. I samme tidsrom forventes det at nedbøren vil kunne øke med opptil 10 %. Noen forskere har tidligere argumentert for at tilførselen av karbon til jorda vil øke takket være et varmere klima, med lengre vekstsesong og høyere produktivitet, men det finnes stadig flere data som viser at produktiviteten i europeisk planteproduksjon har stagnert. De finske forskerne mener at det er tydelig at tilførselen av karbon til jorda ikke har økt tilstrekkelig til å kunne kompensere for tapene.

Disse observasjonene understreker viktigheten av å redusere klimagassutslippene, både i og utenfor landbrukssektoren. Flere undersøkelser viser at økologisk landbruk kan bidra til bedre ressursutnyttelse, noe som igjen kan redusere utslipp av klimagasser og hjelpe til å bevare det organiske karbonet i jorda.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no