OPPDATERTE REGLER: Nytt regelverk for økologisk produksjon er rett rundt hjørnet i Norge. NORSØK har laget en rekke publikasjoner for å møte nye regler med praktiske løsninger. Foto: DebioOPPDATERTE REGLER: Nytt regelverk for økologisk produksjon er rett rundt hjørnet i Norge. NORSØK har laget en rekke publikasjoner for å møte nye regler med praktiske løsninger. Foto: Debio

Nye regler for økologisk produksjon

Fra nyttår 2022 gjelder nye regler for økologisk landbruk i EU. Gjennom EØS-avtalen skal dette regelverket også gjelde i Norge. NORSØK har utgitt flere publikasjoner som beskriver konsekvenser og mulige praktiske løsninger for den enkelte produsent av viktige endringer i regelverket.

Det nye EU-regelverket (Forordning (EU) 2018/848) vil bli gjort gjeldende i Norge fra 25.6.2022. Det blir en god del endringer, bla. innen planteproduksjon og husdyrhold.

For produsenter som driver økologisk kan regelendringene få betydning, både praktisk og økonomisk. Nye regler kan også bety iverksetting av tiltak for myndigheter og aktører i verdikjeden. Det er dessuten viktig at rådgivere i NLR, TINE osv. er kjent med endringene, slik at deres råd til produsentene er i tråd med nytt regelverk. Heldigvis vil det for flere av endringene være overgangsordninger, slik at det er mulig med omstilling over tid.

Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) har ønsket seg kunnskap om konsekvenser av de ulike regelendringene, og har bidratt økonomisk til utredninger om ulike tema. NORSØK har stått for flere av disse utredningsarbeidene, noen av dem i samarbeid med bla. Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO. Her følger en oversikt over publikasjoner fra disse utredningene.    

 

Jordhelse er viktig i økologiske veksthus. NORSØK har utgitt rapporten "Jordforbedring i økologisk veksthus - Bedre jordhelse og plantevern". Foto: Susanne Friis Pedersen
Jordhelse er viktig i økologiske veksthus. NORSØK har utgitt rapporten "Jordforbedring i økologisk veksthus - Bedre jordhelse og plantevern". Foto: Susanne Friis Pedersen

Planteproduksjon

Innen planteproduksjon omfatter endringene bla. krav om bruk av økologisk formeringsmateriale. Dette kravet vil tre i kraft først fra 2037. Det vil imidlertid ta tid å få på plass foredling, oppformering og omsetningskanaler for å kunne oppfylle kravet innen 2037 og det er nødvendig å komme i gang med arbeidet så fort som mulig.

En annen viktig endring for plantedyrking er kravet om dyrking i jord i veksthus. Dyrking i avgrenset medium, f.eks. bruk av jordsekker, vil ikke være tilstrekkelig. Krav om dyrking i jord vil gjelde for alle nye dyrkere. Dyrkere som allerede driver økologisk veksthusproduksjon vil få dispensasjon fram til 31.12.2031 for arealer som var godkjent per 14.6.2018. Forbud mot dyrking i avgrenset medium vil ikke gjelde for blomster og krydderurter/mikrogrønt som selges sammen med pottene til forbruker

Kylling på uteområde med beplantning av nyttevekster kan være en måte å oppfylle det nye økologiske regelverke på. Foto: Steffen Adler
Kylling på uteområde med beplantning av nyttevekster kan være en måte å oppfylle det nye økologiske regelverke på. Foto: Steffen Adler

Husdyr

Forrige gang EU-reglene ble endret stod spørsmålet om fast liggeunderlag for sau sentralt. I Norge og Island var mange skeptiske til endringene. Etter flere år ble spørsmålet løftet opp på høyeste politisk nivå og regelen ble gjeldene også i Norge. I denne omgangen er det særlig regelendringer for storfe og enmagete dyr som er viktige. Endringer i regler som gjelder for alle husdyrslag vil være krav om økologiske dyr, dvs. også ved innkjøp av livdyr. Muligheten til å bruke konvensjonelle dyr skal fases ut 31.12.2036, 15 år etter at regelverket trer i kraft.

Det har hittil vært mulig å fôre økologisk gris og fjørfe med inntil 5 % konvensjonelt fôr. Dette unntaket vil bli ytterligere strammet inn i de nye reglene, til bare å gjelde unge dyr. Kombinert med at andelen av fôret som skal være «fra egen virksomhet eller produsert i regionen» økes fra 20 til 30 % for slike enmagete dyr, er det viktig å kunne produsere økologisk proteinfôr i Norge.

Produksjonsreglene for fjørfe blir endret, blant annet vil det gjelde reglene for husdyrrom og uteareal. Sammen med endrete regler for fôr vil det ha stor betydning for hvordan økologisk fjørfehold skal drives. Animalia og Helsetjenesten for fjørfe har også utarbeidet forslag til løsninger og råd til økologiske fjørfeprodusenter om hvordan de kan tilpasse seg til de nye reglene.

For storfe er det særlig endringer i forholdene rundt sluttfôringsperioden for okser som er av betydning. Muligheten for å holde okser inne siste delen av fôringsperioden faller bort. Okser skal framover ha tilgang til luftegård eller beite. I rapporten som NORSØK og NLR har utarbeidet presenteres gode løsninger for å kunne oppfylle de nye reglene om dette.

 

Les mer

Mattilsynet 2022. Nytt økologiregelverk blir gjeldende i Norge. mattilsynet.no, 14.6.2022 

Mattilsynet 2022. Nytt økologiregelverk 2022. mattilsynet.no, 21.1.2022

Ofte stilte spørsmål om EUs regelverk (Forordning (EU) 2018/848) for økologisk landbruk

Rapporter fra EGTOP. EGTOP er en uavhengig ekspertgruppe som gir EU-kommisjonen faglige innspill mht hva som kan tillates i økologisk landbruk, og som i neste omgang danner grunnlag for regelendringer i EU-forordningen, f.eks. ulike typer innsatsmidler, som plantevernmidler, jordforbedringsmidler og gjødselprodukter

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no