Er det mulig å erstatte torv som vekstmedium?. Foto: Kirsty McKinnonEr det mulig å erstatte torv som vekstmedium?. Foto: Kirsty McKinnon

Torvfritt eller ikke – hva mener dyrkerne?

For å spare myrområder og redusere klimagassutslipp, er det nødvendig å utvikle torvfrie produkter til planteproduksjon. Torv har helt unike egenskaper og har derfor vært omtrent enerådende som vekstmedium de siste ti-årene. Gjennom en spørreundersøkelse til ulike dyrkere har NORSØK innhentet erfaringer og synspunkter med bruk av så- og plantejord, og forslag til videre utviklings- og forskningsarbeid.

Skjermbilde 2022 08 22 Kl 14 43 46
Trykk på bildet og les rapporten

Torv- og myrområder er verdifulle naturressurser, både for bevaring av biologisk mangfold og for lagring av karbon. Bruk eller bevaring av slike arealer får stor oppmerksomhet i dagens miljø- og klimadiskusjoner. Miljømyndigheter og frivillige organisasjoner driver et omfattende informasjonsarbeid for å begrense bruken av torv. Dette er særlig rettet mot fritidsdyrkere ettersom privatmarkedet utgjør 50 % eller mer av det totale salget av torvprodukter i Norge, målt etter volum. Fritidsdyrkere tar ikke samme økonomiske risiko som profesjonelle dyrkere og kan derfor gå foran for å redusere eller avvikle bruken av torv i vekstmedier.

I dyrkingsreglene for økologisk landbruk er det ønskelig å redusere og etter hvert fase ut bruken av torv. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) bidrar med forskning for å utvikle torvfrie alternativer.    

 

Spørreundersøkelsen

NORSØK gjennomførte i 2021 en spørreundersøkelse med tittelen Torvfritt eller ikke? Målgruppene var hagebrukere, både hobbydyrkere og kommersielle dyrkere, i tillegg til veksthus/grøntarealgartnere. Gjennom undersøkelsen ble det samlet erfaringer og synspunkter med bruk av så- og plantejord, både torvbaserte, torvfrie og selvlagete jordblandinger. I tillegg ble det spurt om idéer til forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til torvfrie vekstmedier.

 

Problemer som 208 respondenter oppgir at de har opplevd ved bruk av torvfrie dyrkingsmedier angitt i antall ganger problemene er nevnt. Noen respondenter har listet opp flere problemer. Foto: NORSØK
Problemer som 208 respondenter oppgir at de har opplevd ved bruk av torvfrie dyrkingsmedier angitt i antall ganger problemene er nevnt. Noen respondenter har listet opp flere problemer. Foto: NORSØK

I alt 767 personer svarte på undersøkelsen. Majoriteten (82 %) oppga at de var hobbydyrkere (privat eller parsell/kolonihage) og 18 % svarte at de driver kommersielt (småskala, storskala friland, veksthus, parkanlegg). 35 % produserte egne småplanter og 65 % oppga at de både kjøper og produserer egne planter. Mange har erfart problemer med torvfrie vekstmedier (det ble ikke spurt om problemer med torvbaserte produkter). Problemer som ble nevnt var dårlig eller ujevn vekst, dårlig spiring, at vekstmediet tørket lett ut eller ble hardt og/eller kompakt.

Flere etterlyste mer kunnskap og opplysning om kompostering og om hvordan lage god jord. På spørsmål om forslag til FoU-oppgaver var det flere som la vekt på at det er viktig å støtte opp om utvikling av bærekraftige alternativer til torv basert på lokale ressurser. Likeledes at det er viktig at alternative produkter har gode dyrkingskvaliteter på linje med torvbaserte produkter. Egnetheten til torvfrie vekstmedier må vurderes i forhold til planteart og bruksområde, for eksempel om produktet skal brukes til oppal av småplanter, til dyrking i potter eller brukes innendørs eller ute. Kulturenes varighet er også avgjørende for kravene som må stilles til et vekstmedium.

McKinnon, K. & M. Båtnes 2022. Torvfritt eller ikke? Forbrukerundersøkelse om bruk og erfaringer med så- og plantejord. NORSØK Rapport nr. 7, 2022

Les mer

Friis Pedersen, S. & A.-K. Løes 2022. Phasing out peat in growing media- results from Scandinavian studies. NORSØK Rapport nr. 1, 2022

McKinnon, K. 2018. Test av jord til oppal av småplanter. NORSØK Rapport nr. 7, 2018

McKinnon, K. 2017. Alternativer til torv som substrat i oppalsjord. NORSØK Rapport nr. 1, 2017

Haraldsen, T. m.fl. 2020. Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv. NIBIO Rapport nr. 25, 2020

Spilling, A. T. 2019. Ny torvredusert jordblanding gir hvem som helst «grønne fingre». NIBIO.no 23.5.2019

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no