Kan mikroorganismer bedre gjødselkvaliteten i kummer som dette?. Foto: Anita LandKan mikroorganismer bedre gjødselkvaliteten i kummer som dette?. Foto: Anita Land

Transport og spredning av husdyrgjødsel

Det er dårlig bondevett å behandle gjødsla slik at det blir store tap av næringsemner under spredning i form av avdrift, avrenning og fordampning.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av luftforurensninger som kan påvirke klimaet, som utslipp under spredning av husdyrgjødsel. Vi kan regne med at det vil komme restriksjoner på spredemetoder som medfører fare for avdrift og fordampning av ammoniakk i åra som kommer.

Konsistensen bestemmer spredemåten

Konsistensen på gjødsla eller komposten avgjør hva slags spredeutstyr som egner seg best. Sams lagring av gjødsla har gjort utstyr for blautgjødselhandtering mer vanlig enn tidligere. Fastgjødsel er likevel stadig aktuelt, kanskje særlig på økologiske garder, hvor det er større fokusering på kompostering og den organiske sida av gjødsla.

Spredere for fast gjødsel

Transportskuffe er det enkleste og minste som kan brukes til gjødselspredning. Det finnes også gjødselskuffer med spredeorgan, for eksempel «Permaskuffe». Spredningen skjer ved at skuffa har ei dobbel rist i bunnen som er bevegelig sideveis. Denne bevegelsen drives av kraftuttaket. Arbeidsbredden til denne sprederen er lik bredden av skuffa.

Universalvogn

Universalvogna eller avlesservogna som brukes til grashøsting, kan også brukes som fastgjødselspreder. Selve sprederen består av valser med påsveiste vinger, som mater ut gjødsla etter hvert som bunnkjeden fører gjødsla bakover i vogna. Spredebredden fra slike vogner er 2,5 til 3,5 m. Vogner med stående spredevalser kan spre inntil 5 m bredt. Siden valsene står på høykant, blir gjødsla også kastet ut til sida. Derfor er denne spredertypen i stand til å spre bredere enn vogna.

Ei universalvogn brukt som gjødselspreder sprer vanligvis for grovt til å brukes på grasmark. Det vil si at spredningen er for ujevn, og at gjødsla spres i store klumper. Dette kan en rette på ved å kjøre med ei moseharv («sloge») for å knuse klumper og fordele gjødsla bedre. Spredemengden reguleres med hastigheten på bunnbeltet i vogna, turtallet og girvalget på traktoren.

Kastehjulspreder

Tørr husdyrgjødsel og kompost må findeles ganske mye dersom spredningen skal foregå på grasmark. Ellers er det vanskelig å unngå at det kommer gjødsel i fôret under høstinga, noe som ødelegger surfôrkvaliteten. God findeling er imidlertid ingen garanti for jevn spredning.

Kastehjulsprederen har vist seg som en relativt nøyaktig fastgjødselspreder. Sprederen er ganske kostbar i innkjøp. Den leveres både som vogn og som en enhet til å montere på en lavbygd traktor av transportertypen. En sprederotor kaster gjødsla ut til sida. Spredebredden kan reguleres fra 6 til 10-15 m. Den minste bredden gir mest nøyaktig spredning.

På grunn av den kraftige behandlinga av gjødsla må en regne med et større energiforbruk per tonn spredd gjødsel enn om en bruker universalvogn. Vedlikeholdet av en slik spreder er også mer omfattende enn på enklere typer.

Spredere for halvblaut gjødsel

Ofte er det behov for å kjøre ut gjødsel med varierende tørrstoffinnhold. Gjødsel med 15-18 % tørrstoff er for blaut til å spres med fastgjødselspredere, og den er for tørr til å handteres som blautgjødsel.

Guffen og Doff-X

Vogner med V-forma beholder og bunnskrue med propellspreder er godt egnet til å handtere halvblaut gjødsel. Dette er relativt små gjødselspredere, som er kjent under navn som Guffen og Doff-X. Vogna har en spredepropell eller ei spredevifte i bakkant. Spredepropellen kaster gjødsla sideveis. Denne spredertypen er relativt unøyaktig fordi spredejevnheten er sterkt avhengig av konsistensen på gjødsla og turtallet på kastevifta.

Bæresvak jord og kjøreskader

Fasongen på gjødselbeholderen gjør at det er enkelt å montere hjul med stor diameter på denne typen spredere. Når vogna som helhet er forholdsvis liten, gjør det at vi får en lett gjødselspreder som har god flyteevne. Dermed kan vi spre gjødsel på bæresvak jord uten å lage omfattende kjøreskader. På grunn av liten lastekapasitet blir det imidlertid mange lass. Det er mulig å bygge om spredere av denne typen til blautgjødselspredere. Da fjernes spredepropellen og erstattes med ei sentrifugalpumpe som sprer gjødsla i vifteform bak vogna.

Les mer

Bechmann, M. m.fl. 2023. Tiltak for bedre nitrogenforvaltning i norsk jordbruk. NIBIO Rapport nr. 44, 2023

Bergslid, R. & M. Ebbesvik 2017. Samarbeid om spredning av husdyrgjødsel - til beste for bonde, klima og økonomi. NORSØK Faginfo nr. 4, 2017

Bergslid, R. & L. Solemdal 2014.Husdyrgjødsel og lagerkapasitet. Bioforsk TEMA nr. 1, 2014

Bysveen, K. 2023. Kompost krever ranker. NLR Innlandet, innlandet.nlr.no, 16.3.

Delin, S. & L. Engström 2021. Att sprida organiska gödselmedel. Jordbruksinformation nr. 2, 2021. Jordbruksverket

Ebbesvik, M. m.fl. 2021. Klimagassutslipp fra utendørslager for bløtgjødsel fra storfe. NORSØK Rapport nr. 9, 2021

Lang-Ree, R. 2021. 246 færre mil med traktor. BUSKAP nr 2, 2021

Rivedal, S. m.fl. 2019.Tiltak for å redusere ammoniakkutslepp frå jordbruket. NIBIO Rapport nr. 160, 2019

Sikkeland, E. 2020. 17 kg N total-N - gjelder det meg? okologisklandbruk.nlr.no

Sæter, L. J. & I. Kvande 2020. Er elektrisk traktor fremtiden? NORSØK Faginfo nr. 3, 2020

Wiik, J. 2022. Ta prøve av husdyrgjødsla. viken.nlr.no, 1.3.2022

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no