Det er ein del utfordringar ved å praktisere diing, men mange av utfordringane kan ein møte ved praktisk tilrettelegging. Foto: Reidun Pommeresche, NORSØKDet er ein del utfordringar ved å praktisere diing, men mange av utfordringane kan ein møte ved praktisk tilrettelegging. Foto: Reidun Pommeresche, NORSØK

Valg av kalvingssesong

Kalvingssesong bør først og fremst velges ut fra når en har størst tilgang på energirikt fôr.

Ved å la kyrne kalve når tilgangen på energirikt fôr er størst, blir det enklere å dekke kyrnes energibehov i topplaktasjon. Tabellen viser anbefalt kalvingssesong ut fra tilgang på konsentrerte fôrmidler. Dette kan i en del distrikt komme i konflikt med meieriets og markedets behov for økologisk mjølk. En må da finne akseptable kompromissløsninger som både ivaretar kyrnes behov for energirikt fôr i topplaktasjonen og behovet for markedstilpasning.

 Anbefalt kalvingstidspunkt ut fra tilgangen på konsentrert fôr

Konsentrerte fôrmidler

Kalvingssesong

Innkjøpt eller egetprodusert kraftfôr

Hele året

Gode vår/sommerbeiter

Vårkalving

Tidlig høstet og godt konservert grovfôr

Hele året

Potet

Høst-, vinter- eller vårkalving

Fôrsukkerbete

Høst- eller tidlig vinterkalving

Kålrot

Høst- eller vinterkalving

Nepe

Tidlig høstkalving

Med bruk av innkjøpt eller egetprodusert kraftfôr eller ved rikelig med tilgang på tidlig slått og godt konservert grovfôr kan det anbefales at kalvingene fordeles over hele året.

Enkelte økologiske gårder tar i bruk utmarksbeite til mjølkekyr. Dette gir lokal ressursutnytting og økt grovfôrproduksjon. Mange steder kan det ryddes beiter i nær tilknytning til gården eller gården har stølsdrift med bruk av utmark. Dersom høgtytende kyr går på utmarksbeite, må de oftest ha mye tilleggsfôr for å dekke energibehovet. Dersom en ønsker å ta i bruk utmarksbeite, bør det derfor være til tørrkyr eller til kyr som har passert topplaktasjon. Vinterkalving kan da være det beste alternativet.

Les mer

>> Fôring i økologisk mjølkeproduksjon- kort innføring

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no