Kan mikroorganismer bedre gjødselkvaliteten i kummer som dette?. Foto: Anita LandKan mikroorganismer bedre gjødselkvaliteten i kummer som dette?. Foto: Anita Land

Fermentering av husdyrgjødsel

Kan effektive mikroorganismer (EM) redusere tap av nitrogen til luft fra husdyrgjødsel? Dette har blitt undersøkt i gjødsel fra ulike husdyrslag og gjødseltyper ulike steder i Norge

Fermentering Av Husdyrgjødsel
Trykk på bildet og les rapporten

Preparater med Effektive mikroorganismer (EM) stimulerer til lakto-fermentering og brukes i ulike sammenhenger i landbruket. Det fins bla. preparater som tilsettes husdyrgjødsel for å konservere nitrogenet og slik redusere tapet av ammoniakk til luft fra gjødsla og samtidig redusere lukt.

For å teste effekten av slike preparater har det blitt utført forsøk i ulike produksjonssystemer med mjølkekyr, gris, kalkun, sau og mink ulike steder i Norge. En rekke målinger ble foretatt, bla. kjemisk analyse av gjødsla og ammoniakk i fjøslufta. Bøndene vurderte lukt. Effekten av behandlet gjødsel på gjødselhåndteringa og grasavling ble også testet.

Bøndene og landbruksrådgiverne som deltok i prosjektet rapporterte at EM-behandlet gjødsel hadde bedre konsistens og var lettere å spre enn ubehandlet gjødsel. De opplevde også at det luktet mindre sterkt fra slik gjødsel enn de var vant til.

Imidlertid ble det ikke registrert at EM-behandlet gjødsel hadde effekt på verken nitrogeninnhold i gjødsla, grasavlinga eller infiltrasjonstid for husdygjødsla etter spredning.

Prosjektet omfattet også en litteraturgjennomgang. Denne gjennomgangen bekreftet at effekten ved tilsetning av EM-preparater i bløtgjødsel er liten mht. ammoniakk-reduksjon. Husdyrgjødsel har i utgangspunktet en mangfoldig bakterieflora, noe som betyr at bakterier som tilsettes har liten evne til å etablere seg. Flere prosjekter viste imidlertid at det var mulig med lakto-fermentering og bio-forsuring av husdyrgjødsel, forutsatt tilsetning av tilstrekkelige mengder av energirikt materiale som glukose eller stivelse. Dette stimulerer de melkesyreproduserende bakteriene som allerede fins i gjødsla, noe som fører til forsuring og konservering av nitrogenet.

Forfatterne av den norske rapporten anbefaler videre utprøvinger med tilsetting av energirike stoffer som et tiltak for bioforsuring av husdyrgjødsel under lagring. Dette kan være restråstoffer som melasse, kornavrens og frasorterte produkter. 

 

O'Toole, A. & A. Capjon 2020. Fermentering av husdyrgjødsel: En biologisk metode for redusert tap av ammoniakk til luft? NIBIO Rapport nr. 13, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no