Anita Land 2012 7123Humle2

Klimapåvirkningen av økologisk produksjon

Hva er klimapåvirkningen av økologisk produksjon og hvilke muligheter har denne driftsmåten til å bidra til reduserte utslipp av klimagasser? Dette er tema for en kunnskapssyntese som ble utgitt i 2013 av Centrum för ekologisk produktion och konsumption (EPOK) ved Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologisk Produktion Och Klimatpåverkan – En Sammanställning Av Kunnskapsläge Och Framtida Forkningsbehov” Sveriges Lantbruksuniversitet Epok 2013

Matvarekjeden fra jord til bord står for en viktig del av våre klimagassuslipp. I Sverige utgjør dette 25 % av samlet utslipp fra en gjennomsnittsborger. Mye av dette stammer fra jordbruket. Kunnskap om driftssystem såvel som enkelttiltak vil ha betydning for å kunne utvikle et mest mulig klimasmart landbruk.

Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus for klimapåvirkningen av økologisk produksjon og omfatter også en vurdering av hvilke utfordringer både økologisk og konvensjonelt landbruk har for å kunne oppfylle langsiktige klimamål. En av konklusjonene i rapporten er at det trengs mer tverrfaglig forskning for å kunne vurdere klimapåvirkning på systemnivå. Rapporten bygger i hovedsak på svenske forhold, men konklusjonene vil langt på vei være relevant også for andre land med lignende landbruks- og samfunnsforhold.

Rapporten konkluderer med fem punkt som er viktig for at økologisk landbruk skal kunne utvikles til et mer klimasmart landbruk:

  • Økt nitrogeneffektivitet
  • Større avlinger
  • Mer karbonlagring i jordsmonnet
  • Ressurseffektivitet på systemnivå
  • Større andel planteprodukter framfor animalier

 En sammenligning mellom økologisk og konvensjonelt landbruk om utslipp av klimagasser er ikke tema for denne rapporten. På slutten av rapporten gjør forfatterne seg noen betraktninger blant annet om dette, og påpeker dessuten at dyrkingssystem også må vurderes ut fra andre mål om bærekraft, som biologisk mangfold og husdyrvelferd.

 E. Röös, C. Sundberg, E. Salomon & M. Wivstad 2013:Ekologisk produktion och klimatpåverkan – En sammanställning av kunnskapsläge och framtida forkningsbehov”, Sveriges Lantbruksuniversitet, EPOK, 2013

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no