KLIMA: Jordas atmosfære sett fra verdensrommet. Foto: NASA CC BY NC 2.0KLIMA: Jordas atmosfære sett fra verdensrommet. Foto: NASA CC BY NC 2.0

Kraftig reduksjon av landbrukets klimapåvirkning er mulig

Svensk landbruk kan halvere sin klimapåvirkning ved å bruke mindre nitrogengjødsel og lagre mer karbon i jorda - driftsmåter som allerede er i bruk i økologisk landbruk.

Rapport Klima
Klikk og les hele rapporten

Dette kommer fram i en rapport som sammenstiller kunnskapsstatus for landbrukets klimapåvirkning, både i Sverige og globalt.

Rapporten tar for seg tiltak som virkelig monner for å redusere landbrukets utslipp av de tre klimagassene lystgass, metan og karbondioksid. Imidlertid er det viktig å være klar over at et landbruk uten utslipp av klimagasser ikke er mulig, fordi landbruk omfatter en mengde biologiske prosesser, hvor kjemiske forbindelser som kan ha klimaeffekt inngår.  

Lystgass

Forskning viser at redusert tilførsel av nitrogen vil være et svært viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra landbruket. Siden 1950 har den årlige tilførselen av nitrogen i form av kunstgjødsel økt fra 10 millioner tonn til rundt 110 millioner tonn i dag. Dette nitrogenet er reaktivt, dvs at det vil inngå i ulike biologiske prosesser og bidra til økte utslipp av lystgass. Lystgass har opp mot 300 ganger så sterk oppvarmingseffekt som karbondioksid, CO2.

Karbondioksid

Rapporten framhever tre tiltak for å redusere utslippene av karbondioksid, CO2: Avskogingen for å dyrke opp nye arealer må stoppe, myrjord som dyrkes må tilbakeføres til myr og organisk materiale må tilbakeføres til åkerjord ved bruk av et vekstskifte hvor også eng inngår. Per i dag er det få svenske planteproduksjonsgårder som har eng i vekstskiftet, bortsett fra de som driver økologisk. I Sverige anslår en at eng årlig kan lagre 30-60 kg karbon per dekar i jorda.

Drøvtyggere

Forskningens doble budskap om drøvtyggernes rolle i klimaregnskapet diskuteres i rapporten. På den ene siden framstår drøvtyggere som store klimasyndere ved å slippe ut metan gjennom fordøyelsen. Antall storfe må derfor reduseres på globalt nivå.

Samtidig er eng og beite svært viktig for et bærekraftig landbruk på lang sikt. Eng og beite gir mulighet for karbonbinding i jord, som nevnt ovenfor. Dessuten er drøvtyggernes evne til å produsere menneskemat på arealer som ikke ellers kunne vært nyttet til matproduksjon avgjørende for matforsyningen i mange regioner.

Tiltak på gårdsnivå

Rapporten beskriver utslipp fra både økologisk og konvensjonelt landbruk, med vekt på klimavirkningen økologisk landbruk har. På bakgrunn av forskningsgjennomgangen i rapporten, foreslås konkrete tiltak for økologiske gårder, utarbeidet etter diskusjon med rådgivere og produsenter.

Ved lanseringen av rapporten blir det påpekt at mange strukturelle forbedringer innen landbruket ikke kan gjennomføres av enkeltbønder alene, men må skje i samarbeid med forskning, rådgivning og andre aktører i matvarekjeden.

Rapporten er utgitt i regi av den svenske organisasjonen Ekologisk Lantbrukarna i et rådgivningsprosjekt finansiert av Jordbruksverket i Sverige.   

Einarsson, P. 2020. Lantbruket och klimatet – Ett helhetsgrepp. Ekologiska Lantbrukarna

Les mer

Henricksen, L. m.fl. 2023.Klimavirkemidler til dansk landbrug. SEGES Innovation P/S

Kval-Engstad, O. 2023. Klimasmart grovfôrdyrking. BUSKAP nr. 1, 2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no