Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Ikke bare klimagassutslipp

Det er mye snakk om klimabelastningen fra animalske matvarer, men flere faktorer må være med når det totale miljøavtrykket skal beregnes. Dette har stor betydning når økologisk og konvensjonell mjølkeproduksjon sammenlignes.

Ikke Bare Klimautslipp Figur
Grafisk sammendrag av artikkelen

Livsløpsanalyser (LCA) kan brukes til å måle miljøeffekter av ulike landbruksproduksjoner. Hvilke faktorer som tas med påvirker resultatet av analysene. Klimagassutslipp er bare en av miljøfaktorene som kan beregnes i slike analyser.

Lokale miljøeffekter, som biodiversitet og forurensning av næringsstoffer og pesticider, kan bli undervurdert i forhold til globale effekter, som klimagassutslipp. Tidligere har sveitsiske forskere undersøkt 34 studier hvor LCA var brukt til å sammenligne økologisk og konvensjonell produksjon av melk og kjøtt. De fant at bare et begrenset antall miljøpåvirkninger var tatt med i analysene, og konkluderte med at LCA som metode ikke var tilstrekkelig utviklet til å kunne brukes til å trekke endelige konklusjoner om miljømessig bærekraft ved sammenligninger mellom økologisk og konvensjonell produksjon (Meier m.fl. 2015).

Nå har forskere fra flere europeiske land undersøkt betydningen av å ta med karbonlagring, biodiversitet og forurensning i livsløpsanalyser av tre typer mjølkeproduksjonssystemer, vanlige i Vest-Europa. Dette viste seg å ha stor betydning for resultatene av forholdet mellom økologisk og konvensjonell drift. Fra å komme dårlig ut mht. klimagassutslipp på grunn av lavere avlinger, gav økologisk landbruk isteden gode resultater når de andre faktorene ble tatt med i analysene.

Ved å inkludere karbonlagring i jord ble globalt oppvarmingspotensial (GWP) redusert med 5-18 % på økologiske bruk, mest der fôrrasjonen inneholdt mye grovfôr. Større forskjeller ble beregnet mht. vannkvalitet, biodiversitet og forbruk av ressurser, som skyldes blant annet bruk av kunstgjødsel og pesticider i det konvensjonelle landbruket. Påvirkningen på biodiversitet av økologisk produksjon var i snitt bare en tredjedel av påvirkningen konvensjonell drift hadde. Tilsvarende var påvirkningen på vannkvaliteten bare 2 % når de to driftsformene ble sammenlignet.

Forskerne framhever betydningen av å ta med flere faktorer i livsløpsanalysene når økologisk og konvensjonell produksjon skal sammenlignes. Samtidig påpeker de betydningen av å bruke mer egetprodusert grovfôr for å øke karbonlagringen i jorda og redusere negative effekter på det biologiske mangfoldet.

Artikkelen kan leses her

Knudsen, M.T. m.fl. 2019. The importance of including soil carbon changes, ecotoxicity and biodiversity impacts in environmental life cycle assessments of organic and conventional milk in Western Europe. Journal of Cleaner Production 215 (2019) s. 433-443

Referanse 

Meier, M. m.fl. 2015. Environmental impacts of organic and conventional agricultural products – Are the differences captured by life cycle assessment? Journal of Environmental Management 149, s. 193-208

Les mer

Boone, L. m.fl. 2019. Environmental sustainability of conventional and organic farming: Accounting for ecosystem services in life cycle assessment. Science of the Total Environment 695 (2019) 133841. Doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133841

Crosnier, A. m.fl. 2024. Analyzing the organic agriculture's potential of nourish, preserve, and outperform convential farming in Switzerland. ResearchGate, januar 2024. DOI:10.13140/RG.2.2.26368.40962

Debuschewitz, E. & J. Sanders 2022. Environmental impacts of organic agriculture and the controversial scientific debates. Org. Agr. (2022) 12:1-15

Grassauer, F. m.fl. 2022. Assessing and improving eco-efficiency of multifunctional dairy farming: The need to address farms' diversity. Journal of cleaner production 338 (2022) 130627

Mogensen, L. m.fl. 2022. Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren. DCA Rapport nr. 200, Århus Universitet

Notarnicola, B. m.fl. 2017. The role of life cycle assessment in supporting sustainable agri-food systems: A review of the challenges. Journal of Cleaner Production 140 (2017) 399-409

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no