Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Livsløpsanalyser er ikke tilstrekkelig utviklet

Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet som metode for å kunne brukes i sammenligninger mellom økologisk og konvensjonell produksjon, hevder sveitsiske forskere som har vurdert bruken av metoden i vitenskapelige arbeider.

Måling av miljømessig bærekraft

Livsløpsanalyser brukes ofte til å måle miljømessig bærekraft for ulike jordbruksprodukter. Brukt i sammenligninger av samme produkt produsert økologisk eller konvensjonelt, viser ulike studier store forskjeller i resultatene. Vanligvis er konklusjonen at økologisk produksjon gir lavere miljøpåvirkning per arealenhet, men at det per produsert mengde ofte er motsatt.

De sveitsiske forskerne undersøkte om disse resultatene bare skyldes lavere avlinger ved økologisk drift, eller om det også kunne ha andre årsaker, knyttet til metoden. De gikk gjennom 34 sammenlignende studier hvor LCA var brukt. Elleve av disse studiene omhandlet melk, seks kjøtt, en egg og 19 vegetabiliske matvarer. I de fleste tilfellene ble data fra gardsbruk benyttet, enten direkte eller via offisiell statistikk. De fleste studiene var fra Europa.

Forskerne fant at det i livsløpsanalysene ikke blir differensiert godt nok mellom driftsmetodene ved modelleringen og i analysene. Dette gjelder ikke minst for nitrogenet i systemet, som har betydning for blant annet forsuring, eutrofiering, utslipp av klimagasser og biodiversitet. N-tap til vann og luft baseres ofte på modellberegninger, som ikke tar hensyn til at det er organisk gjødsel og mindre nitrogenmengder i omløp i et økologisk driftssystem. Modellene for N-utslipp er utviklet med tanke på konvensjonell drift og fanger ikke opp forskjellene et økologisk system representerer.

De fant også at ofte ble bare et begrenset antall kategorier av miljøpåvirkninger målt. I ti av studiene ble bare utslipp av klimagasser analysert, i fem av studiene bare energi. Når analysene er så begrensete gir de ikke et fullstendig bilde av jordbrukets miljøpåvirkning. For eksempel var effekter på biodiversitet og jordfruktbarhet i liten grad med i analysene.

Forskerne konkluderer derfor med at LCA som metode ikke er tilstrekkelig utviklet til å kunne brukes til å trekke endelige konklusjoner om miljømessig bærekraft ved sammenligning mellom konvensjonell og økologisk drift.

Meier, M., F. Stoessel, N. Jungbluth, R. Juraske, C. Schader & M. Stolze 2015. Environmental impacts of organic and conventional agricultural products – Are the differences captured by life cycle assessment?Journal of Environmental Management 149, s.193-208

Les mer

Boone, L. m.fl. 2019. Environmental sustainability of conventional and organic farming: Accounting for ecosystem services in life cycle assessment. Science of the Total Environment 695 (2019) 133841. Doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133841

Crosnier, A. m.fl. 2024. Analyzing the organic agriculture's potential of nourish, preserve, and outperform convential farming in Switzerland. ResearchGate, januar 2024. DOI:10.13140/RG.2.2.26368.40962

Debuschewitz, E. & J. Sanders 2022. Environmental impacts of organic agriculture and the controversial scientific debates. Org. Agr. (2022) 12:1-15

Grassauer, F. m.fl. 2022. Assessing and improving eco-efficiency of multifunctional dairy farming: The need to address farms' diversity. Journal of cleaner production 338 (2022) 130627

Mogensen, L. m.fl. 2022. Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren. DCA Rapport nr. 200, Århus Universitet

Notarnicola, B. m.fl. 2017.The role of life cycle assessment in supporting sustainable agri-food systems: A review of the challenges. Journal of Cleaner Production 140 (2017) 399-409

Salou, T. m.fl. 2017. Environmental impacts of dairy system intensification: the functional unit matters. Journal of Cleaner Production (2017) Vol 140, s. 445-454

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no