Skurtresker under høsting. Foto: ErmellSkurtresker under høsting. Foto: Ermell

Mangelfulle analyser av landbrukets miljøavtrykk

Livsløpsanalyser er en vanlig metode å bruke når miljøeffekter av ulike driftsmåter i landbruket skal sammenlignes. Men ofte blir ikke viktige faktorer tatt med i analysen, som biologisk mangfold, jordkvalitet og spredning av pesticider. Dette kan gi feil konklusjon når økologisk og konvensjonelt landbruk sammenlignes.

For å vurdere miljøeffekter av ulike driftsmåter i landbruket er det viktig å ta med alle viktige faktorer. Mange livsløpsanalyser (LCA) legger mest vekt på klimagassutslipp. Det kan bety at økologisk landbruk kommer dårlig ut ved sammenligninger med konvensjonell drift, pga. noe lavere avlingsnivå enn i konvensjonelt landbruk.

Forskere i Frankrike, Danmark og Sverige har analysert flere slike sammenligninger og mener at flere av disse studiene ikke har fått med seg fordeler som økologisk landbruk har. De mener dagens analysemetoder ikke fanger godt nok opp effekter driftsmåten har på biologisk mangfold og heller ikke effekten bruken av kjemiske sprøytemidler har på omgivelsene. I tillegg blir sjelden virkningen intensive jordbruksmetoder har på jordkvaliteten tatt med når LCA benyttes.

Mange studier har vist at økologiske arealer har et større biologisk mangfold enn konvensjonelle arealer. Jordbruk bedrives på en tredel av jordas landområder, så det biologiske mangfoldet på slike arealer er svært viktig globalt. Bruken av kjemiske sprøytemidler i konvensjonelt landbruk har økt kraftig globalt siden 1990, og rester av disse i jord, vann og luft kan gjøre stor skade. Flere studier viser også at økologisk landbruk har positiv effekt på jordkvaliteten, bla. ved bruk av organisk gjødsel, vekstskifte og fangvekster.  

Forskerne mener derfor at dagens LCA-studier ofte bare gir et begrenset bilde av miljøeffektene og at konklusjonene i slike studier dermed blir tatt på mangelfullt grunnlag.

Van der Werf, H.M.G., M.T. Knudsen & C. Cederberg 2020. Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment. Nature Sustainability 2020Nature Sustainability Perspective, publisert 16.3.2020

Les mer

Boone, L. m.fl. 2019. Environmental sustainability of conventional and organic farming: Accounting for ecosystem services in life cycle assessment. Science of the Total Environment 695 (2019) 133841. Doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133841

Debuschewitz, E. & J. Sanders 2022. Environmental impacts of organic agriculture and the controversial scientific debates. Org. Agr. (2022) 12:1-15

Grassauer, F. m.fl. 2022. Assessing and improving eco-efficiency of multifunctional dairy farming: The need to address farms' diversity. Journal of cleaner production 338 (2022) 130627

Mogensen, L. m.fl. 2022. Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren. DCA Rapport nr. 200, Århus Universitet

Pfiffner, L. & S. Stöckli 2023. Agriculture and biodiversity. Impacts of different farming systems on biodiversity. Factsheet no. 1548, FiBL

Salou, T. m.fl. 2017. Environmental impacts of dairy system intensification: the functional unit matters. Journal of Cleaner Production (2017) Vol 140, s. 445-454

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no