Linser Foto Al

Nok mat med økologisk landbruk

Økologisk landbruk kan produsere nok mat på en sikker måte, være lønnsomt for bønder og forbedre miljøet. Dette hevder amerikanske forskere, som har vurdert prosjekter fra de siste 40 år, hvor økologisk og konvensjonelt jordbruk er sammenlignet.

Mange undersøkelser

Det har det vært utført mange sammenligninger mellom økologisk og konvensjonelt landbruk på vitenskapelig nivå, ikke minst de siste 15 årene. Dette har gitt grunnlag for en litteraturoversikt, skrevet av forskere ved universitetet i staten Washington. De har vurdert driftsformene ut fra fire mål om bærekraft: produktivitet, økonomi, miljø og helse/velferd i samfunnet.

Økologisk landbruk blir ofte kritisert for lave avlinger, slik at arealbehovet øker sammenlignet med konvensjonell drift.  Oversiktsartikkelen inneholder imidlertid flere studier hvor de økologiske avlingene er størst, sammenlignet med avlinger i konvensjonelt landbruk. Dette gjelder blant annet dyrking i tørt klima.

Sjøl der de økologiske avlingene er lavere, er ofte økologisk drift mer lønnsomt, fordi forbrukerne er villig til å betale mer for produktene. Høy produktpris kan forsvares med at bøndene også får betaling for økosystemtjenester de utfører, ved å spare miljøet og ved å unngå indirekte kostnader i form av forurensning osv. Flere av forskningsarbeidene bak artikkelen konkluderer med at økologisk landbruk gir mindre forurensning av jord og vann og er mer energieffektivt fordi kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler ikke brukes. Det biologiske mangfoldet er større i driftsformen, det gjelder også det genetiske mangfoldet. Dette har betydning for pollinering og for landbrukets evne til å tilpasse seg endrete klimaforhold.

Ikke bare avlingsnivå

Vi klarer ikke å fø verdens befolkning per i dag, sjøl om det produseres nok kalorier i dagens landbruk til å fø sju milliarder mennesker. Matsikkerhet er derfor ikke bare et spørsmål om avlinger, men også om fordeling og matsvinn. Forskerne ved universitetet i Washington påpeker at matproduksjon ikke bare dreier seg om avlingsnivå, men også om å gjøre landbruket mer miljøvennlig og sikre at maten kommer fram til alle som trenger det.

De amerikanske forskerne foreslår likevel ikke en bestemt driftsform som løsning på verdens matforsyning. De mener at vi trenger en blanding av ulike innovative driftsformer, bla. økologisk, integrert, agroforestry og andre system vi ennå ikke har utviklet.

Reganold, J. P. & J. M. Wachter 2016. Organic agriculture in the twenty-first century. Nature Plants 2 (2): 15221

Les mer

Gong, S. m.fl. 2022. Biodiversity and yield trade-offs for organic farming. Ecology Letters,  https://doi.org/10.1111/ele.14017

Schrama, M. m.fl. 2018. Crop yields gap and stability in organic and conventional farming systems. Agriculture, Ecosystems and Environment 256 (2018), s. 123-130

Seufert, V. m.fl. 2012. Comparing the yields of organic and convwentional agriculture.Nature 485 (7397), s. 229-232 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no