BEDRE BÆREKRAFT MED ØKOLOGISK GRIS: En komparativ studie utført av svenske forskere viser at økologisk grisehold kommer bedre ut på de fleste områder når det gjelder bærekraft. Foto: Piqsels BEDRE BÆREKRAFT MED ØKOLOGISK GRIS: En komparativ studie utført av svenske forskere viser at økologisk grisehold kommer bedre ut på de fleste områder når det gjelder bærekraft. Foto: Piqsels

Økologisk svinekjøtt – mer bærekraftig enn konvensjonelt

Svenske forskere har vurdert miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft for økologisk og konvensjonelt svinekjøtt. For de fleste faktorene var økologisk svinekjøtt bedre, særlig gjaldt det når bærekraft ble målt per arealenhet. Dyrevelferd var en av faktorene økologisk drift var best på.

Livssyklusanalyser

Livssyklusanalyser (LCA) brukes for å måle effekter av ulike produkter, blant annet fra landbruket. Hittil har det ofte vært lagt mest vekt på miljømessige bærekraft i slike analyser. I motsetning til produksjon av f.eks et bestemt bilmerke, hvor alle biler er tilnærmet like, er landbruksproduksjon komplisert fordi mange faktorer varierer mellom år, land og gårder, f.eks. klima, geografi, jord osv. Effektene av landbruksprodukter kan oppgis per arealenhet eller per produsert enhet. Ved sammenligninger mellom økologisk og konvensjonell drift er det viktig å ta med så mange faktorer som mulig for å kunne gi et best mulig svar på analysene. I analysen av svinekjøtt ble også sosial og økonomisk bærekraft tatt med, og til sammen 20 ulike indikatorer ble vurdert. Disse omfattet hele verdikjeden fram til forbruker.  

Resultater

Forskere brukte to modellgårder for svinekjøttproduksjon, begge plassert i Vestre Götaland. I analysen av svinekjøtt var det økologiske kjøttet bedre enn det konvensjonelle for 18 av 20 indikatorer målt per arealenhet, blant annet gjaldt det bedre dyrevelferd, større biologisk mangfold og mindre fare for toksisk forurensning. De to faktorene den økologiske svineproduksjonen var dårligere på, var av økonomisk art, på grunn av lavere avlinger og et høyere fôrforbruk.

Målt per kg kjøtt var det økologiske kjøttet bedre enn det konvensjonelle for 11 av de 20 indikatorene i analysen. Blant indikatorene som hadde lavere verdier for økologisk kjøtt var gjengroing i vann, forsuring, fôrforbruk og arbeidsmengde.

Forbedringer

Forskerne nevner mulige forbedringer for økt bærekraft for de to produksjonsmåtene. Begge bør øke avlingene av fôrkorn, noe som vil styrke produksjonen både miljømessig, sosialt og økonomisk. Forskerne mener også at konvensjonell produksjon av svinekjøtt har noe å lære av økologisk produksjon, hvor grisen har tilgang på uteareal, materiale å rote i innendørs og bedre mulighet til naturlig adferd. De konkluderer også med at produsentprisen på svinekjøtt for begge driftsformene bør forbedres for å styrke sosial og økonomisk bærekraft.

Zira, S. m.fl. 2021. A life cycle sustainability assessment of organic and conventional pork supply chains in Sweden. Sustainable Production and Consumption 28 (2021), s. 21-38

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no